Νομική Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία

Ι.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ/ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ   Συνήθως κατά το διαπραγματευτικό στάδιο της αγοραπωλησίας ακινήτου δίδεται από τον υποψήφιο αγοραστή προκαταβολή ανάλογη της αξίας του ακινήτου. Η προκαταβολή δίδεται προκειμένου να επισημοποιηθεί ...
Περισσότερα
Ο Ν. 4509/2017 εισάγει νέες ρυθμίσεις στις διατάξεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου αποσκοπώντας στην ευκολότερη και ταχύτερη για τον διάδικο διαδικασία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ανωτέρω Νόμου, τίθενται ...
Περισσότερα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠρΘεσ 4620/2020 ΕλλΔνη 6/2020 Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση σε περίπτωση λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο -συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα , εκτός ...
Περισσότερα
Με το διαζύγιο ο γάμος λύεται και απέναντι στους τρίτους. Είναι σημαντικό όμως ότι διατηρείται η συγγένεια εξ αγχιστείας κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου (βλ αρθρο 1462 εδάφιο β ΑΚ) ...
Περισσότερα
Η συντηρητική κατάσχεση ακινήτων και εμπράγματων δικαιωμάτων επάνω σ’ αυτά, μπορεί να διατάσσεται ως ασφαλιστικό μέτρο από το δικαστηριο κατ’ αρθρο 729 παρ.3 ΚΠολΔ. Ως ρητα ορίζεται στα άρθρα 727, ...
Περισσότερα
 αριθμ.πρωτ.1121961/8644/0016/ΠΟΛ.1161/8-12-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &         Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                 Αρ.Πρωτ.1121961/8664/-0016 ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 16Η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20                       ΠΟΛ:1161 ΤΑΧ. ...
Περισσότερα
     Σύμβαση μεσιτείας   Η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων καταρτίζεται εγγράφως. Για την πλήρωση του έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπιών, καθώς και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ...
Περισσότερα
Ν. 4759/2020 - Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις Άρθρο 64. Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - Αντικατάσταση των παρ. 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 του ...
Περισσότερα
Ως γνωστόν · προσβολή προσωπικότητας  υφίσταται στις περιπτώσεις της  απλής  και συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης .· Για να πληρωθεί δε η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται ...
Περισσότερα
Νόμιμο ενέχυρο εκμισθωτή αγροτικού κτήματος(ΑΚ  604,620, 626  ) Προβλέπεται νόμιμο ενέχυρο υπέρ του εκμισθωτή αγροτικού κτήματος για την εξασφάλιση του μισθώματος. Το ενεχυρο  εκτείνεται και στους καρπούς του μισθίου, εφόσον ...
Περισσότερα
Επίμορτη αγροληψία(ΑΚ 641-647)  ορίζεται η μίσθωση αγροτικού κτήματος, της οποίας το μίσθωμα συμφωνείται σε ποσοστό επί των καρπών. Το ποσό των καρπών διαφοροποιείται ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής του αγρου. ...
Περισσότερα