Με το διαζύγιο ο γάμος λύεται και απέναντι στους τρίτους. Είναι σημαντικό όμως ότι διατηρείται η συγγένεια εξ αγχιστείας κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου (βλ αρθρο 1462 εδάφιο β ΑΚ) και μετά τη λύση του γάμου από τον οποίο από τον οποίο δημιουργήθηκε.
Το άρθρο 1462 του Αστικού Κώδικα ορίζει ρητά :

Αγχιστεία

Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης από το οποίο δημιουργήθηκε.»

*** Το άρθρο 1462 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 Ν.4356/2015 ,
ΦΕΚ Α 181/24.12.2015