ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠρΘεσ 4620/2020 ΕλλΔνη 6/2020 Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση σε περίπτωση λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο -συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα , εκτός ...
Περισσότερα
Με το διαζύγιο ο γάμος λύεται και απέναντι στους τρίτους. Είναι σημαντικό όμως ότι διατηρείται η συγγένεια εξ αγχιστείας κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου (βλ αρθρο 1462 εδάφιο β ΑΚ) ...
Περισσότερα
Δεδομένης της πανδημίας του κορονοιου (COVID -19) έχει παρατηρηθεί έξαρση και αύξηση περιστατικών ενδοικογενειακής βίας  όχι μόνο στην χώρα μας άλλα και σε όλες τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία .
Περισσότερα
  Έννοια διάστασης κατά το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα Οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση όταν είτε ζουν χωριστά με πρόθεση διάσπασης της μεταξύ τους συμβίωσης, είτε αν και κατοικούν ...
Περισσότερα
Στο ελληνικό ισχύον δίκαιο (Οικογενειακό δίκαιο -Αστικός Κώδικας) ρυθμίζονται τέσσερα είδη διαζυγίου: 1) Διαζύγιο κατ’ αντιδικία (δυνάμει του άρθρου 1439 εδ. α’ , β’ του Αστικού Κώδικα-Οικογενειακό Δίκαιο). Καθένας από ...
Περισσότερα
Ο Ν. 4509/2017 εισάγει νέες ρυθμίσεις στις διατάξεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου αποσκοπώντας στην ευκολότερη και ταχύτερη για τον διάδικο διαδικασία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ανωτέρω Νόμου, τίθενται ...
Περισσότερα
Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα συχνότερα ζητήματα που απασχολεί τον κλάδο του Οικογενειακού Δικαίου αναφορικά με την επιμέλεια ανήλικου τέκνου επί συναινετικού διαζυγίου είναι η περίπτωση μετοίκησης σε άλλη ...
Περισσότερα