Ι.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ/ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ

 

Συνήθως κατά το διαπραγματευτικό στάδιο της αγοραπωλησίας ακινήτου δίδεται από τον υποψήφιο αγοραστή προκαταβολή ανάλογη της αξίας του ακινήτου. Η προκαταβολή δίδεται προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον του αγοραστή να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά και η τιμή του να οριστικοποιηθεί εκεί όπου τελικά έχει συμφωνηθεί.
Η προκαταβολή δίδεται είτε κατά την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού είτε κατά την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου το οποίο φυσικά και παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στον αγοραστή και πωλητή.

Σε αυτό καθορίζονται σαφώς:

1. Το συμφωνηθέν τίμημα της αγοραπωλησίας .
2. Ο τρόπος εξόφλησής του ( π.χ εφ’ απαξ κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου η με δόσεις, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με τραπεζική επιταγή κλπ)
3. Κατασκευαστικές παρεμβάσεις, εφόσον το ακίνητο είναι υπό κατασκευή ή αυθαιρεσίες που πρέπει να τακτοποιηθούν, νομικά ελαττώματα του ακινήτου ή πραγματικά ελαττώματα αυτού.
4. Παράδοση τίτλων κτήσεως και πολεοδομικών αδειών, Συστάσεως και Κανονισμού Πολυκατοικίας , έγγραφα Κτηματολογίου για διενέργεια νομικού ελέγχου εκ μέρους του δικηγόρου του αγοραστή.
5. Ρητή ημερομηνία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων ή προθεσμία μετά την παρέλευση της οποίας τα μέρη θα μπορούν να υπαναχωρήσουν.
6. Τυχόν ρήτρες που αφορούν στον αγοραστή και στον πωλητή, σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο σε περίπτωση μεταμέλειας ή υπαίτιας υπαναχώρησης.
Σε περίπτωση που διαμένει είτε ο πωλητής είτε ο αγοραστής στο εξωτερικό ή για άλλους λόγους αδυνατεί να προβεί στην απαραίτητη διαδικασία και συλλογή εγγράφων , μπορεί να κάνει ειδικό πληρεξούσιο στον Δικηγόρο του, προκειμένου να αναλάβει την όλη διαδικασία. Το πληρεξούσιο συντάσσεται υποχρεωτικά από Συμβολαιογράφο και στην περίπτωση που διαμένετε στο εξωτερικό, δύναται να συνταχθεί στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική αρχή.

Προτείνεται η παρουσία δικηγόρου τόσο από την πλευρά του αγοραστή όσο και του πωλητή για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων νομικών ή/και πραγματικών. Η επιλογή συμβολαιογράφου γίνεται από την πλευρά του αγοραστή ο οποίος και επιβαρύνεται με την πληρωμή του για τη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

ΙΙ.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου υποβάλλεται στην Εφορία η δήλωση φόρου μεταβίβασης. Η εν λόγω δήλωση συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή. Υποβάλλεται από τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο.
Ο φόρος μεταβίβασης καταβάλλεται από τον αγοραστή εφάπαξ, και υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται επίσημα από τους ετήσιους πίνακες της εφορίας για κάθε περιοχή.

ΙΙΙ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ

Στην συνέχεια μετά την ολοκλήρωση συλλογής όλων των απαιτούμενων εγγράφων εκ μέρους του πωλητή τα οποία προσδιορίζει επακριβώς ο συμβολαιογράφος και την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ , το οριστικό συμβόλαιο υπογράφεται ενώπιον του συμβολαιογράφου μεταξύ αγοραστή και πωλητή παρουσία των δικηγόρων τους και μεσίτη (εφόσον έχει μεσολαβήσει για την υπόδειξη του ακινήτου). Στη συνέχεια, ο συμβολαιογράφος θα παραδώσει στον αγοραστή αντίγραφο συμβολαίου και λοιπά απαιτούμενα έγγραφα για τη μεταγραφή ή καταχώριση του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο (εφόσον υπάρχει) της περιοχής του ακινήτου. Με την μεταγραφή του οριστικού συμβολαίου στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή την καταχώριση στα Κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού γραφείου ολοκληρώνεται η διαδικασία αγοράς του ακινήτου εκ μέρους του αγοραστή.