Δικηγορικό Γραφείο Μελπομένης Ιερωνυμάκη & Συνεργατών greybar Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ

Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική

Κάθε πελάτης είναι σημαντικός
Επίλυση κάθε υπόθεσης με εμπειρία, εξειδίκευση και υπευθυνότητα

Δικηγορικό Γραφείο Μελπομένης Ιερωνυμάκη & Συνεργατών

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1981 στον Πειραιά.

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι που το απαρτίζουν, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση των νομικών θεμάτων, επικεντρώνονται όχι μόνο στην συμβουλευτική δικηγορία αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υπεράσπιση του δικαίου και ως μαχόμενοι δικηγόροι.

Η συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση των δικηγόρων του γραφείου μας με τα νέα δεδομένα και πορίσματα της νομικής επιστήμης και την εφαρμογή τους στην πράξη έχουν οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης καθώς και άριστη συνεργασία με τους εντολείς μας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας το γραφείο μας πλαισιώνεται και από Συμβολαιογραφείο το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα.

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στους εξής τομείς δικαίου:

Ενοχικό & Κληρονομικό Δίκαιο

Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων, έκδοση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση αποφάσεων, πλειστηριασμοί, απαιτήσεις από επιταγές και συναλλαγματικές, διαφορές από συμβάσεις έργου, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, δωρεές, αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων, περιπτώσεις κατάπτωσης ποινικών ρητρών , αγωγές αδικαιολογήτου πλουτισμού, αγωγές αποζημίωσης πάσης φύσεως κ.α. Αστικές και Εμπορικές μισθώσεις, αναπροσαρμογή μισθώματος, απόδοση μισθωμένου ακινήτου, αγωγή μείωσης μισθώματος, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών επαγγελματικής μισθώσεως, μισθώσεις περιπτέρων, είσπραξη καθυστερούμενων μισθωμάτων, μισθώσεις ακινήτων σε δημόσιες υπηρεσίες κ.α. Διαθήκες, διαφορές μεταξύ κληρονόμων, διανομή κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου, υποθέσεις διεθνούς κληρονομικού δικαίου (κληρονομίες αλλοδαπών, κατοίκων εξωτερικού κλπ., δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης, επιδίκαση νόμιμης μοίρας ,αποποίηση κληρονομιάς), εύρεση κληρονομιαίας περιουσίας και κληρονόμων, είσπραξη απαιτήσεων κατά της κληρονομιαίας περιουσίας από τους κληρονόμους, διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, μέμψη άστοργης δωρεάς.

Εταιρικό Δίκαιο

Σύσταση εμπορικών εταιριών και τροποποίηση καταστατικών, σύσταση και τροποποίηση αστικών εταιριών, σωματείων, αστικών συνεταιρισμών και αθλητικών σωματείων, παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με τις καθημερινές συναλλαγές της εταιρίας και σύνταξη των αναγκαίων εταιρικών εγγράφων και συμβάσεων, παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα χρηματοδοτήσεως εταιριών, διαφορές από κάθε είδους Τραπεζικές Συμβάσεις πίστωσης ή χρηματοδότησης, διαχείριση και διευθέτηση οφειλών από κάρτες, διαφορές από κοινούς λογαριασμούς κα.

Οικογενειακό Δίκαιο

Διαζύγια(συναινετικά ή κατ’ αντιδικία, διατροφή(τέκνου ή συζύγου), επιμέλεια τέκνων, απαιτήσεις συζύγων από τα αποκτήματα του γάμου, άδεια για την εκποίηση περιουσίας ανηλίκου τέκνου, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, αναγνώριση τέκνου, υιοθεσία ανηλίκου ή ενηλίκου

Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων

Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, αποζημιώσεις, εκπροσώπηση στα ποινικά δικαστήρια

Εμπράγματο Δίκαιο

αγοραπωλησίες, βοήθεια κατά τις διαπραγματεύσεις με αγοραστές ή / και πωλητές, έλεγχοι τίτλων, συμβάσεις εργολαβίας, σύνταξη, μελέτη και διαπραγμάτευση συμβάσεων εργολαβίας ή υπεργολαβίας, σύνταξη προσύμφωνων, παρουσίαση στην περίπτωση διενέξεων σχετικά με τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις κατασκευής, αγωγές διεκδίκησης, διανομή κοινής περιουσίας, στεγαστικά δάνεια, εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης, συστάσεις οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας, αγωγή εξάλειψης υποθήκης, δωρεές ακινήτων κ.α., αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις γειτονικού δικαίου.

Δίκαιο Ιατρικής Ευθύνης

αγωγή αποζημίωσης κατά ιατρού για ιατρικό σφάλμα, αγωγή αποζημίωσης κατά ιατρού για σφάλμα που εμφιλοχωρεί κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκου, αγωγή αποζημίωσης κατά φαρμακοποιού για σφάλμα του κατά την χορήγηση φαρμάκου.

Νομική Επικαιρότητα