Δικηγορικό Γραφείο Μελπομένης Ιερωνυμάκη & Συνεργατών

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1981 στον Πειραιά.

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι που το απαρτίζουν, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση των νομικών θεμάτων, επικεντρώνονται όχι μόνο στην συμβουλευτική δικηγορία αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υπεράσπιση του δικαίου και ως μαχόμενοι δικηγόροι.

Η συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση των δικηγόρων του γραφείου μας με τα νέα δεδομένα και πορίσματα της νομικής επιστήμης και την εφαρμογή τους στην πράξη έχουν οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης καθώς και άριστη συνεργασία με τους εντολείς μας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας το γραφείο μας πλαισιώνεται και από Συμβολαιογραφείο το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα.

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στους εξής τομείς δικαίου:

Δίκαιο Ακινήτων ( REAL ESTATE )

Ειδικευόμαστε  με ιδιαίτερη εμπειρία  σε όλα τα ζητήματα  που αφορούν σε ακίνητα είτε αυτά είναι  οικιστικά, βιομηχανικά, οικόπεδα, επαγγελματικά, αγροτεμάχια ήτοι: μεταβιβάσεις, επενδύσεις, εκμετάλλευση ακινήτων, κατασκευή , ανάπτυξη ακινήτων, σύνταξη εργολαβικών συμβολαίων, νομική παρακολούθηση σε ανέγερση με  το καθεστώς της αντιπαροχής, μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων (leasingsale and lease back), χρηματοδότηση αγοράς ακινήτων. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε όλη την Ελλάδα ( ιδιαίτερα Πειραιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο,  Σαντορίνη, Κεφαλλονιά, Ρόδο, Κρήτη  κλπ.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία είτε εκπροσωπώντας την μεριά του πωλητή αναλαμβάνοντας τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτούνται για την αγοραπωλησία καθ’ υπόδειξη του ορισμένου συμβολαιογράφου παριστάμενοι και κατά τη διαδικασία υπογραφής  προσυμφώνου εφόσον απαιτείται και  του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας. Από την πλευρά του αγοραστή αναλαμβάνουμε τον ελεγχο τίτλων του ακινήτου τόσο αρχικά όσο και την ημέρα της υπογραφης πριν την υπογραφη του οριστικού συμβολαίου κάνοντας τελικό έλεγχο έτσι ώστε να αισθάνεται ο αγοραστης ασφάλεια ως προς τη νομική κατάσταση του ακινήτου που αγοράζει. Ελέγχουμε την τυχόν ύπαρξη βαρών (προσημειώσεων, υποθηκών ,κατασχέσεων ) αλλά και διεκδικήσεων αλλά και την όλη νομική κατάσταση και ορθότητα του τίτλου κτήσης σε σχέση με την σύσταση  οριζοντίου ιδιοκτησίας εφόσον υπάρχει, και τις πιθανές τροποποιήσεις αυτής . Εκπροσωπούμε τον εντολέα μας αγοραστή κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας .

Παρέχουμε υπηρεσίες για απόκτηση άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa) με επενδυτές ιδιώτες και επιχειρηματίες από όλον τον κόσμο,  κυρίως δε από Κίνα, Ρωσία, Αμερική. Ερχόμαστε σε επαφή με μεσίτες επαγγελματίες στο χώρο τους και αναλαμβάνουμε εφ’ όλης της ύλης την διαχείριση του ακινήτου  συνεργαζόμενοι με επαγγελματίες μηχανικούς, λογιστές καθώς και συμβολαιογράφους.

Δίκαιο Ιατρικής Ευθύνης

αγωγή αποζημίωσης κατά ιατρού για ιατρικό σφάλμα, αγωγή αποζημίωσης κατά ιατρού για σφάλμα που εμφιλοχωρεί κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκου, αγωγή αποζημίωσης κατά φαρμακοποιού για σφάλμα του κατά την χορήγηση φαρμάκου.

Εταιρικό Δίκαιο

Σύσταση εμπορικών εταιριών και τροποποίηση καταστατικών, σύσταση και τροποποίηση αστικών εταιριών, σωματείων, αστικών συνεταιρισμών και αθλητικών σωματείων, παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με τις καθημερινές συναλλαγές της εταιρίας και σύνταξη των αναγκαίων εταιρικών εγγράφων και συμβάσεων, παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα χρηματοδοτήσεως εταιριών, διαφορές από κάθε είδους Τραπεζικές Συμβάσεις πίστωσης ή χρηματοδότησης, διαχείριση και διευθέτηση οφειλών από κάρτες, διαφορές από κοινούς λογαριασμούς κα.

Οικογενειακό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε κάθε υπόθεση οικογενειακού δικαίου έχοντας πολυετή εμπειρία και τη συνεχή καθοδήγηση οικογενειακού συμβούλου και επιστημόνων ψυχικής υγείας. Ενδεικτικά : Διαζύγια(συναινετικά ή κατ’ αντιδικία, διατροφή(τέκνου ή συζύγου), επιμέλεια (και συνεπιμέλεια) τέκνων, επικοινωνία τέκνων , απαιτήσεις συζύγων από τα αποκτήματα του γάμου, άδεια για την εκποίηση περιουσίας ανηλίκου τέκνου, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, αναγνώριση τέκνου, υιοθεσία ανηλίκου ή ενηλίκου, υποθέσεις προσβολής πατρότητας και αναγνώρισης τέκνου , υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας όπως αίτησης για θέση σε δικαστική συμπαράσταση και διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη ενηλίκου ή ανηλίκου.

Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων

Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, αποζημιώσεις, εκπροσώπηση στα ποινικά δικαστήρια

Εμπράγματο Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει  κάθε υπόθεση εμπράγματου δικαίου . Ενδεικτικά: αγωγές διεκδίκησης, διανομή κοινής περιουσίας,  εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης, συστάσεις οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας, συντονισμό διαδικασίας για τροποποιήσεις σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ,αγωγή εξάλειψης υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης , άρση κατασχέσεων ιδιωτών και Δημοσίου (π.χ ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ), παρέχουμε νομικές  συμβουλές   για δωρεά ακινήτου , ανταλλαγή ακινήτου, γονική παροχή ακινήτου κ.α., αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις γειτονικού δικαίου, αγωγές Κτηματολογίου ( λ.χ διορθώσεις αρχικών εγγραφών), αιτήσεις διορθώσεως προδήλου σφάλματος, αιτήσεις για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6 παρ4 του Ν. 2664/98 .

Ενοχικό & Κληρονομικό Δίκαιο

Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων, έκδοση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση αποφάσεων, πλειστηριασμοί, απαιτήσεις από επιταγές και συναλλαγματικές, διαφορές από συμβάσεις έργου, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, δωρεές, αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων, περιπτώσεις κατάπτωσης ποινικών ρητρών , αγωγές αδικαιολογήτου πλουτισμού, αγωγές αποζημίωσης πάσης φύσεως κ.α. Αστικές και Εμπορικές μισθώσεις, αναπροσαρμογή μισθώματος, απόδοση μισθωμένου ακινήτου, αγωγή μείωσης μισθώματος, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών επαγγελματικής μισθώσεως, μισθώσεις περιπτέρων, είσπραξη καθυστερούμενων μισθωμάτων, μισθώσεις ακινήτων σε δημόσιες υπηρεσίες κ.α. Διαθήκες, διαφορές μεταξύ κληρονόμων, διανομή κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου, υποθέσεις διεθνούς κληρονομικού δικαίου (κληρονομίες αλλοδαπών, κατοίκων εξωτερικού κλπ., δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης, επιδίκαση νόμιμης μοίρας ,αποποίηση κληρονομιάς), εύρεση κληρονομιαίας περιουσίας και κληρονόμων, είσπραξη απαιτήσεων κατά της κληρονομιαίας περιουσίας από τους κληρονόμους, διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, μέμψη άστοργης δωρεάς.

Νομική Επικαιρότητα