ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠρΘεσ 4620/2020 ΕλλΔνη 6/2020 Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση σε περίπτωση λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο -συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα , εκτός της έγγραφης συμφωνίας για τη λύση του γάμου απαιτείται και έγγραφη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων. Η συμφωνία αυτή επικυρώνεται από τον συμβολαιογράφο και ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη. Παρά την ύπαρξη της ως άνω συμφωνίας για τα ανήλικα τέκνα, ο κάθε έναςεκ των γονέων δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και πριν παρέλθει η διετία, το οποίο θα λάβει υπόψη την υπογραφείσα συμφωνία, χωρίς, όμως, να δεσμεύεται από αυτήν. Η συμφωνία των συζύγων για τα ανήλικα τέκνα έχει ορισμένη διάρκεια και συνεπώς αν παραλειφθεί για οποιονδήποτε λόγο ο καθορισμός του χρόνου ισχύος της συμφωνίας, αυτή θα ισχύει για μια διετία. Μετά τη λήξη ισχύος της ανωτέρω συμφωνίας είτε εκ του νόμου μετά την παρέλευση της διετίας είτε λόγω παρελεύσεως του ορισθέντος με την άνω συμφωνία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, εφόσον δεν υπάρχει νέα συμφωνία των γονέων με την ίδια διαδικασία με συμβολαιογραφική πράξη ή ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων κατόπιν προσφυγής τους στο δικαστήριο, τα ως άνω ζητήματα που αφορούν στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων καθίστανται πλέον χωρίς ρύθμιση. Οι δε γονείς ασκούν από κοινού και την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων.