Επίμορτη αγροληψία(ΑΚ 641-647)  ορίζεται η μίσθωση αγροτικού κτήματος, της οποίας το μίσθωμα συμφωνείται σε ποσοστό επί των καρπών. Το ποσό των καρπών διαφοροποιείται ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής του αγρου.

Το μίσθωμα αντιστοιχει σε ποσοστό επί των καρπών του μισθίου ακινητου και προσδιορίζεται κατά το ποσοστό του είτε στη σύμβαση αγροληψίας με ειδική συμφωνια των μερών , είτε από την επιτόπια συνήθεια, η οποία διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Ο προσδιορισμός από την επιτόπια συνήθεια γίνεται αν δεν υπάρχει  συμφωνία.

Για την απόδοση του μισθίου ακινήτου με καθεστώς επίμορτης αγροληψίας είναι δυνατή η έκδοση διαταγής απόδοσης αυτού  για καθυστέρηση του μισθώματος από δυστροπία του μισθωτη

Εφαρμόζονται οι κανόνες μίσθωσης αγροτικού κτήματος και κατ’ αναλογία  οι διατάξεις μίσθωσης πράγματος .