Νομική Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία

Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α'130) , όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α ...
Περισσότερα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίζει ο αιτών μαζί με την αίτηση για ρύθμιση των χρεών του κατά το Ν 3869/2010 ( υπερχρεωμένα νοικοκυριά): α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ...
Περισσότερα
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015   Απαγόρευση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015   Σας δημοσιεύουμε την υπουργική ...
Περισσότερα
Δυνάμει νέας διατάξεως  της από 31 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α/90) πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται εξόφληση των επιταγών και των συναλλαγματικών που λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2015 ...
Περισσότερα
Με κοινή υπουργική απόφαση (57382 – ΦΕΚ B 1620/31-07-2015) των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015 η διάρκεια ισχύος της υπ.αρ. 49214/21-7-2015, υπουργικής απόφασης με την οποία είχε αρχικά ...
Περισσότερα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου ...
Περισσότερα
Κατά το άρθρο 1 του Α.Ν. 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»,  όπως κυρώθηκε δυνάμει του Ν. 1587/1950, για κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή πραγματικού δικαιώματος επί ακινήτου από επαχθή αιτία επιβάλλεται ...
Περισσότερα
Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των γονέων είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό  το οποίο υπογράφεται από κοινού από τους δύο γονείς , είτε εάν υπάρχει αντιδικία των γονέων με δικαστική απόφαση ...
Περισσότερα
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ανήλικο τέκνο διαζευγμένων γονέων αρνείται να επικοινωνήσει με τον γονέα που διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού ή δικαστικής αποφάσεως η θέση ...
Περισσότερα