Νομική Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία

Στο άρθρο 8  παρ. 3  του Νόμου 4198/2013 προβλέπεται  η παραγραφή συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων και επιβληθέντων ποινών, με σκοπό την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από ποινικά αδικήματα ήσσονος αξίας  . Δυνάμει ...
Περισσότερα
Την αίτηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσωπων κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ieronimakilawoffice.gr/download/analitiki-katastasi-ofeilon.doc
Περισσότερα
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 215/11.10.2013) ο Ν.4198/2013 περί πρόληψης και καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων αυτής. Με το νόμο αυτό επέρχονται αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής ...
Περισσότερα
Με το νέο νόμο Ν 4164/2013 έλαβαν χώρα σημαντικές τροποποιήσεις στο Ν 2308/1995, σχετικά με την κτηματογράφηση καθώς και στο Ν 2664/1998, που διέπει τη λειτουργία του κτηματολογίου. Οι πιο ...
Περισσότερα
Έλεγχος ιδιοκτησίας στα κτηματολογικά γραφεία   Εφόσον έχει  ολοκληρωθεί σε μια περιοχή η διαδικασία κτηματογράφησης και λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο,  ο έλεγχος ανεύρεσης του ιδιοκτήτη κάθε τεμαχίου γης, διαμερίσματος, καταστήματος και ...
Περισσότερα
Σε δικαστική συμπαράσταση τίθεται ένα ενήλικο φυσικό πρόσωπο όταν η διανοητική η/και η σωματική κατάσταση του προσώπου αυτού αποκλείει μόνιμα ή προσωρινά ή και αναιρεί ολικά ή μερικά την πραγματική ...
Περισσότερα
Βάσει της υπ'αρ.Δ6Α 1137134/2013 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Εσόδων οι πληρωμές των πολιτών στις Δ.Ο.Υ, θα γίνονται αποκλειστικά με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με επιταγές. Ορίζεται ότι θα εκδίδεται ...
Περισσότερα
Εξώδικος δήλωση-όχληση-πρόσκληση ονομάζεται ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο απευθυνόμενο σε κάποιο άλλο μέσω δικαστικού επιμελητή. Μ ε την έκθεση επίδοσης που συντάσσει ο δικαστικός ...
Περισσότερα
ΘΕΜΑ: Η από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12-12-2012 τευχ. Α΄)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζονται τα ακόλουθα: α) Η παράγραφος 2 ...
Περισσότερα