Νομική Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία

Εξώδικος δήλωση-όχληση-πρόσκληση ονομάζεται ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο απευθυνόμενο σε κάποιο άλλο μέσω δικαστικού επιμελητή. Μ ε την έκθεση επίδοσης που συντάσσει ο δικαστικός ...
Περισσότερα
ΘΕΜΑ: Η από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12-12-2012 τευχ. Α΄)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζονται τα ακόλουθα: α) Η παράγραφος 2 ...
Περισσότερα
Απαιτούμενα έγγραφα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλόμενες δαπάνες κοινοχρήστων 1) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για τον ορισμό του Διαχειριστή. 2) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής. 3) Σύσταση ...
Περισσότερα
Αγορά  ακινήτου - Κίνδυνοι που ελλοχεύουν όταν δεν διενεργείται έλεγχος τίτλων από δικηγόρο Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανατίθεται σε δικηγόρο η διενέργεια ελέγχου τίτλων στα βιβλία του Κτηματολογίου ...
Περισσότερα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με Εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τις 9 Ιανουαρίου 2012 η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ...
Περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ: Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 3 παρ.1,2 και 110 παρ.1 του ν. 4055/2012 με τίτλο "για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής", ο οποίος τέθηκε σε ...
Περισσότερα
ΑΙΤΗΣΗ  χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών   Προς:     Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο: Α.Φ.Μ.: Δ/νση κατοικίας: Τηλ. επικοινωνίας:   Παρακαλώ, όπως εντός πέντε εργάσιμων ημερών, μου παραδώσετε, χωρίς επιβάρυνσή μου, αναλυτική ...
Περισσότερα
ΑΙΤΗΣΗ (για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010)   Προσωπικά στοιχεία αιτούντος Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):   Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα: Έτος γεννήσεως: ...
Περισσότερα
1. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.12.2011: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ...
Περισσότερα