Η συντηρητική κατάσχεση ακινήτων και εμπράγματων δικαιωμάτων επάνω σ’ αυτά, μπορεί να διατάσσεται ως ασφαλιστικό μέτρο από το δικαστηριο κατ’ αρθρο 729 παρ.3 ΚΠολΔ. Ως ρητα ορίζεται στα άρθρα 727, ...
Περισσότερα
     Σύμβαση μεσιτείας   Η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων καταρτίζεται εγγράφως. Για την πλήρωση του έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπιών, καθώς και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ...
Περισσότερα