ΘΕΜΑ: Η από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12-12-2012 τευχ. Α΄)

 

Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής: «Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας»,

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής: «Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης» και

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41του ν. 3190/1955 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το εταιρικό κεφαλαίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».