Εξώδικος δήλωση-όχληση-πρόσκληση ονομάζεται ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο απευθυνόμενο σε κάποιο άλλο μέσω δικαστικού επιμελητή. Μ ε την έκθεση επίδοσης που συντάσσει ο δικαστικός επιμελητής αποδεικνύεται εγγράφως ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού και του περιεχομένου του καθώς και η ημερομηνία παραλαβής του.

Το δε περιεχόμενο ενός εξωδίκου διαφοροποιείται  ανάλογα με την φύση της υπόθεσης. Έτσι, μπορει να είναι μια απλή εξώδικη δήλωση ή εξώδικη πρόσκληση για ενέργεια ή παράλειψη μιας πράξεως. Πολλές φορές κοινοποιείται εξώδικη καταγγελία σύμβασης συνηφθείσης μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη του εξωδίκου και εξαιτίας μη εκπλήρωσης κάποιας συμβατικής υποχρέωσης από τον δεύτερο.

Σε ορισμένες απαριθμημένες εκ του νόμου περιπτώσεις, όπως κατά την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου(οικίας ή επαγγελματικής στέγης) η προγενέστερη επίδοση εξωδίκου είναι απαραίτητη προϋπόθεση από το νομό.

Η εξώδικος δήλωση εκτός  του ότι έχει αναμφισβήτητα αυξημένη αποδεικτική ισχύ ενδείκνυται στις περιπτώσεις που τα μέρη μιας διαφοράς προτιμούν να  επιλυθεί η όποια διαφορά τους συμβιβαστικά αποφεύγοντας τη δικαστική οδό .