Με το νέο νόμο Ν 4164/2013 έλαβαν χώρα σημαντικές τροποποιήσεις στο Ν 2308/1995, σχετικά με την κτηματογράφηση καθώς και στο Ν 2664/1998, που διέπει τη λειτουργία του κτηματολογίου. Οι πιο ...
Περισσότερα
Έλεγχος ιδιοκτησίας στα κτηματολογικά γραφεία   Εφόσον έχει  ολοκληρωθεί σε μια περιοχή η διαδικασία κτηματογράφησης και λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο,  ο έλεγχος ανεύρεσης του ιδιοκτήτη κάθε τεμαχίου γης, διαμερίσματος, καταστήματος και ...
Περισσότερα
Σε δικαστική συμπαράσταση τίθεται ένα ενήλικο φυσικό πρόσωπο όταν η διανοητική η/και η σωματική κατάσταση του προσώπου αυτού αποκλείει μόνιμα ή προσωρινά ή και αναιρεί ολικά ή μερικά την πραγματική ...
Περισσότερα
Βάσει της υπ'αρ.Δ6Α 1137134/2013 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Εσόδων οι πληρωμές των πολιτών στις Δ.Ο.Υ, θα γίνονται αποκλειστικά με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με επιταγές. Ορίζεται ότι θα εκδίδεται ...
Περισσότερα
Εξώδικος δήλωση-όχληση-πρόσκληση ονομάζεται ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο απευθυνόμενο σε κάποιο άλλο μέσω δικαστικού επιμελητή. Μ ε την έκθεση επίδοσης που συντάσσει ο δικαστικός ...
Περισσότερα
ΘΕΜΑ: Η από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12-12-2012 τευχ. Α΄)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζονται τα ακόλουθα: α) Η παράγραφος 2 ...
Περισσότερα
Απαιτούμενα έγγραφα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλόμενες δαπάνες κοινοχρήστων 1) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για τον ορισμό του Διαχειριστή. 2) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής. 3) Σύσταση ...
Περισσότερα
Αγορά  ακινήτου - Κίνδυνοι που ελλοχεύουν όταν δεν διενεργείται έλεγχος τίτλων από δικηγόρο Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανατίθεται σε δικηγόρο η διενέργεια ελέγχου τίτλων στα βιβλία του Κτηματολογίου ...
Περισσότερα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με Εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τις 9 Ιανουαρίου 2012 η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ...
Περισσότερα