Οι διατάξεις των άρθρων 1486 επ του ΑΚ, που ρυθμίζουν την υποχρέωση διατροφής αποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Δεν αποκλείεται όμως η συμφωνία των γονέων για το ύψος της διατροφής.Η εγκυρότητα ...
Περισσότερα
Αναδρομική αλλαγή των αντικειμενικών αξιών  αποφάσισε το ΣτΕ δυνάμει της  υπ’ αρ. 4446/2015 απόφασής  βάσει της οποίας οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναδρομικά από την 21η Μαΐου ...
Περισσότερα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε.) που συστηθήκαν μετά την 4-4-2011 (Άρθρα 2, 9, 10, 15 ν. 3419/2005, όπως ισχύει ...
Περισσότερα
Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α'130) , όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α ...
Περισσότερα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίζει ο αιτών μαζί με την αίτηση για ρύθμιση των χρεών του κατά το Ν 3869/2010 ( υπερχρεωμένα νοικοκυριά): α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ...
Περισσότερα
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015   Απαγόρευση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015   Σας δημοσιεύουμε την υπουργική ...
Περισσότερα
Δυνάμει νέας διατάξεως  της από 31 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α/90) πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται εξόφληση των επιταγών και των συναλλαγματικών που λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2015 ...
Περισσότερα
Με κοινή υπουργική απόφαση (57382 – ΦΕΚ B 1620/31-07-2015) των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015 η διάρκεια ισχύος της υπ.αρ. 49214/21-7-2015, υπουργικής απόφασης με την οποία είχε αρχικά ...
Περισσότερα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου ...
Περισσότερα