Με το διαζύγιο ο γάμος λύεται και απέναντι στους τρίτους. Είναι σημαντικό όμως ότι διατηρείται η συγγένεια εξ αγχιστείας κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου (βλ αρθρο 1462 εδάφιο β ΑΚ) ...
Περισσότερα
Ν. 4759/2020 - Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις Άρθρο 64. Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - Αντικατάσταση των παρ. 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 του ...
Περισσότερα
Ως γνωστόν · προσβολή προσωπικότητας  υφίσταται στις περιπτώσεις της  απλής  και συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης .· Για να πληρωθεί δε η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται ...
Περισσότερα
Νόμιμο ενέχυρο εκμισθωτή αγροτικού κτήματος(ΑΚ  604,620, 626  ) Προβλέπεται νόμιμο ενέχυρο υπέρ του εκμισθωτή αγροτικού κτήματος για την εξασφάλιση του μισθώματος. Το ενεχυρο  εκτείνεται και στους καρπούς του μισθίου, εφόσον ...
Περισσότερα
Επίμορτη αγροληψία(ΑΚ 641-647)  ορίζεται η μίσθωση αγροτικού κτήματος, της οποίας το μίσθωμα συμφωνείται σε ποσοστό επί των καρπών. Το ποσό των καρπών διαφοροποιείται ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής του αγρου. ...
Περισσότερα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 71/20.3.2020) ο Νόμος 4679/2020 Εμπορικά σήματα ( ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων ...
Περισσότερα
Με νέα ΚΥΑ παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας μας μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020 στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για τον κορονοιο/covid -19  . Σύμφωνα με ...
Περισσότερα
Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης (Νόμος 4251/2014) επιφέρει ο πρόσφατος Νόμος 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.05.2018, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αλλαγές ως προς τις άδειες διαμονής λόγω σύναψης συμφώνου ...
Περισσότερα
Βάσει του ως άνω νόμου, το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του και δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα ...
Περισσότερα