Αγορά  ακινήτου – Κίνδυνοι που ελλοχεύουν όταν δεν διενεργείται έλεγχος τίτλων από δικηγόρο

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανατίθεται σε δικηγόρο η διενέργεια ελέγχου τίτλων στα βιβλία του Κτηματολογίου και του Υποθηκοφυλακείου στα οποία ανήκει το ακίνητο  που πρόκειται να αποκτηθεί διότι ελλοχεύει  κίνδυνος  το ακίνητο είτε να έχει πωληθεί σε άλλον αγοραστή ήδη είτε να είναι βεβαρημένο, είτε να  παρουσιάζει  οποιοδήποτε άλλο νομικό ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό ο δικηγόρος θα πρέπει να προβαίνει στις κάτωθι νομικές εργασίες προ της αγοράς του ακινήτου από τον πελάτη του προκειμένου να αποφευχθεί χρόνια δικαστική διαμάχη :

Α) Σε έλεγχο της νομιμότητάς του, όπως επίσης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου από τα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογίου. Ο ανωτέρω έλεγχος πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών.

Β) Σε έλεγχο για τυχόν βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις ή δικαστικές αποφάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα).