Απαιτούμενα έγγραφα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλόμενες δαπάνες κοινοχρήστων

1) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για τον ορισμό του Διαχειριστή.
2) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής.
3) Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας-Κανονισμός Πολυκατοικίας, μαζί με τις όποιες τυχόν τροποποιήσεις τους και πιστοποιητικά μεταγραφής αυτών.
4) Τίτλο ιδιοκτησίας του καθ’ου η αίτηση.
5) Ειδοποιητήρια-τιμολόγια κοινοχρήστων για τον προσδιορισμό τους ύψους των οφειλών και της αναλογίας συμμετοχής του στις κοινόχρηστες δαπάνες.
6) Εξώδικη όχληση του καθ’ου για την πληρωμή των κοινόχρηστων δαπανών.