Δυνάμει νέας διατάξεως  της από 31 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α/90) πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται εξόφληση των επιταγών και των συναλλαγματικών που λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2015 ...
Περισσότερα
Με κοινή υπουργική απόφαση (57382 – ΦΕΚ B 1620/31-07-2015) των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015 η διάρκεια ισχύος της υπ.αρ. 49214/21-7-2015, υπουργικής απόφασης με την οποία είχε αρχικά ...
Περισσότερα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου ...
Περισσότερα
Κατά το άρθρο 1 του Α.Ν. 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»,  όπως κυρώθηκε δυνάμει του Ν. 1587/1950, για κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή πραγματικού δικαιώματος επί ακινήτου από επαχθή αιτία επιβάλλεται ...
Περισσότερα
Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των γονέων είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό  το οποίο υπογράφεται από κοινού από τους δύο γονείς , είτε εάν υπάρχει αντιδικία των γονέων με δικαστική απόφαση ...
Περισσότερα
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ανήλικο τέκνο διαζευγμένων γονέων αρνείται να επικοινωνήσει με τον γονέα που διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού ή δικαστικής αποφάσεως η θέση ...
Περισσότερα
Προβολή ένστασης διακινδύνευσης ιδίας διατροφής σε αγωγή  διατροφής ανηλίκου τέκνου   Από το συνδυασμό των διατάξεων  των άρθρων 1485, 1486 παρ. 2, 1487, 1489 παρ. 2 και 1493 ΑΚ συνάγεται ...
Περισσότερα
Δείτε την αιτιολογικη έκθεση του σχεδίου νόμου  για τον εξορθολογισμό και βελτίωση στην απονομή  της ποίτικης δικαιοσύνης  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-expol-eis.pdf
Περισσότερα
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ-Προϋποθέσεις Υπαγωγής στον νόμο 3869/2010 Προκειμένου να υπαχθεί ο οφειλέτης  στον Νόμο Κατσέλη (3869/2010 ) θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προυποθέσεις:  Να είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή να ...
Περισσότερα