Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των γονέων είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό  το οποίο υπογράφεται από κοινού από τους δύο γονείς , είτε εάν υπάρχει αντιδικία των γονέων με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου στον έναν εκ των δύο γονέων. Κύριο μέλημα φυσικά θα πρέπει να είναι το «συμφέρον» του τέκνο το οποίο κρίνεται κατά περίπτωση από το Δικαστήριο.

Ο γονέας ο οποίος αναλαμβάνει την επιμέλεια του ανηλίκου, πλέον δύναται να αποφασίσει για κάθε ζήτημα που άπτεται της ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης του ανήλικου τέκνου. Ζητήματα επιμέλειας αποτελούν ενδεικτικά: η ένδυση, υπόδηση, τροφή και στέγη του παιδιού, η φροντίδα της υγείας του ,ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης της υγείας του τέκνου, η επιλογή ιατρού, η επιλογή του σχολείου που θα φοιτήσει κλπ,  

 Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι τα σοβαρά θέματα που δεν αφορούν στην καθημερινή φροντίδα του τέκνου ανήκουν στο πεδίο άσκησης της γονικής μέριμνας, η οποία ασκείται και από τους δύο γονείς. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η επιλογή θρησκεύματος, η υποβολή σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση, η ονοματοδοσία  , αποτελούν ζητήματα γονικής μέριμνας για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των δύο γονέων.