Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ανήλικο τέκνο διαζευγμένων γονέων αρνείται να επικοινωνήσει με τον γονέα που διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού ή δικαστικής αποφάσεως η θέση του γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, σε περίπτωση που το τελευταίο αρνείται την επικοινωνία με τον άλλο γονέα είναι να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  με την οποία θα ζητά την μεταρρύθμιση / ανάκληση της απόφασης που έχει ήδη εκδοθεί και επιδικάζει την επικοινωνία, επικαλούμενος  στο δικόγραφό του αναλυτικά την ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών, την ισορροπία της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του τέκνου καθώς και το συμφέρον αυτού-που πάντα προέχει σε αυτές τις περιπτώσεις-, Μάλιστα στις περιπτώσεις που το παιδί είναι ώριμο και έχει διαμορφωμένη κρίση-το οποίο δεν έχει πάντα σχέση με την ηλικία του-, μπορεί να προσέλθει το ίδιο στο δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του γονέα που ασκεί την επιμέλεια αυτού- και να μιλήσει με τον Πρόεδρο κατ’ ιδίαν σε ειδική ακρόαση.