Με κοινή υπουργική απόφαση (57382 – ΦΕΚ B 1620/31-07-2015) των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015 η διάρκεια ισχύος της υπ.αρ. 49214/21-7-2015, υπουργικής απόφασης με την οποία είχε αρχικά προβλεφθεί η “Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών”.