Προβολή ένστασης διακινδύνευσης ιδίας διατροφής σε αγωγή  διατροφής ανηλίκου τέκνου

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων  των άρθρων 1485, 1486 παρ. 2, 1487, 1489 παρ. 2 και 1493 ΑΚ συνάγεται ότι τα ανήλικα τέκνα και αν έχουν περιουσία και εφ όσον τα εισοδήματα της περιουσίας τους, ή το προϊόν της εργασίας τους, δεν επαρκεί για την διατροφή τους, έχουν δικαίωμα διατροφής έναντι και των δύο γονέων τους, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να τα διατρέφουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο υπόχρεος (εναγόμενος) γονέας σε καταβολή διατροφής δεν μπορεί καταρχας να προβάλλει κατά των τέκων του ένσταση διακινδύνευσης της ιδίας διατροφής του.Ο εναγόμενος γονέας για διατροφή ανηλίκου τέκνου, δύναται όμως να προβάλει την ένσταση διακινδύνευσης της δικής του διατροφής εφόσον επικαλεσθεί ότι το τέκνο μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υποχρέου, ή ότι μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του, την οποία στην περίπτωση αυτή οφείλει να αναλώσει κατ εξαίρεση του κανόνα της ΑΚ 1486 παρ. 2. Ως άλλος υπόχρεος νοείται σε κάθε περίπτωση και ο άλλος γονέας των τέκνων.