Δείτε την αιτιολογικη έκθεση του σχεδίου νόμου  για τον εξορθολογισμό και βελτίωση στην απονομή  της ποίτικης δικαιοσύνης  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-expol-eis.pdf