Δυνάμει νέας διατάξεως  της από 31 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α/90) πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται εξόφληση των επιταγών και των συναλλαγματικών που λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2015 και οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν λόγω ουσιαστικής αδυναμίας πληρωμής, μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς να γίνεται καταχώρηση στα αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς-Τειρεσίας  των πιστωτικών ιδρυμάτων .