ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ-Προϋποθέσεις Υπαγωγής στον νόμο 3869/2010

Προκειμένου να υπαχθεί ο οφειλέτης  στον Νόμο Κατσέλη (3869/2010 ) θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προυποθέσεις: 

  • Να είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή να μην είναι έμπορος. Τονίζεται ότι, οι μικρέμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες που εκ του Νόμου δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα εξαιρούνται και  δύνανται  να υπαχθούν .
  • Να βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, έχοντας έστω και μία ληξιπρόθεσμη οφειλή.
  •  Όλες οι οφειλές του να έχουν αναληφθεί άνω του ενός έτους πριν από την κατάθεση της αιτήσεως για υπαγωγή στο Νόμο και παράλληλα αυτές να μην αποτελούν προϊόν αδικοπραξίας, διοικητικών προστίμων, χρηματικών ποινών, φόρων και τελών προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τελών προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορών προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ούτε φυσικά δανείων προερχομένων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης.