Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης (Νόμος 4251/2014) επιφέρει ο πρόσφατος Νόμος 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.05.2018, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αλλαγές ως προς τις άδειες διαμονής λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσης, ρυθμιζόμενες μέχρι πρότινος από την Κ.Υ.Α. 23443/2011.

Συγκεκριμένα ο νόμος αυτός  τροποποιεί το άρθρο 1 στοιχείο λε του νόμου  4251/2014, ορίζοντας ότι πλέον  στα «μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη» περιλαμβάνονται και «ο/η σύντροφος με τον/την οποίο/α ο/η Έλληνας πολίτης έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης εφόσον τούτο καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής».

Επιπρόσθετα με τον νέο ως άνω  νόμο τροποποιείται και το άρθρο 82 του Ν. 4251/2014 και ορίζεται ότι και ο σύντροφος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (όπως ίσχυε με τον σύζυγο) θα δύναται να αιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την χορήγηση Δελτίου Διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι  αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα πολίτη.

Το σύμφωνο συμβίωσης αποκτά ίδια βαρύτητα  με τον γάμο δυνάμει του νόμου αυτού , αφού ο σύντροφος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα πολίτη θα μπορεί να λαμβάνει Δελτίο Διαμονής διάρκειας πέντε (5) ετών όπως ακριβώς και ο σύζυγος Έλληνα πολίτη.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ορίζεται περαιτέρω  ότι ο σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης έχει το δικαίωμα-όπως και ο σύζυγος- να λάβει προσωποπαγή άδεια διαμονής ακόμη και μετά την λύση του συμφώνου συμβίωσης, με τον όρο ότι το σύμφωνο συμβίωσης διήρκεσε τρία (3) τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων το ένα (1) έτος στην Ελλάδα.

Ως προς τις εκκρεμείς αιτήσεις, το άρθρο 18 του Ν. 4540/2018 ορίζει ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού, καταργείται η υπ’ αριθμόν 23443/2011 Κ.Υ.Α, καθώς και ότι οι αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α και εκκρεμούν, εξακολουθούν να εξετάζονται από το Υπουργείο σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου.

Σημειώνεται ότι ο Νόμος 4540/2018 θα αρχίσει να ισχύει ως προς τα ανωτέρω θέματα από τις 22.08.2018. Σημειούται ότι  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας διαμονής στον σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια με τη διαφοροποίηση ότι πλέον η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών.