Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 71/20.3.2020) ο Νόμος 4679/2020 Εμπορικά σήματα ( ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις). Ο Νόμος μεταφέρει  στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2015/2436/ΕΕ καταργώντας τα άρθρα 121 έως 182 του ν. 4072/2012 (άρθρο 89 § 1 Ν. 4679/2020). Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων εφαρμόζονται με αναδρομική ισχύ από τις 14 Ιανουαρίου 2019,  ,με σκοπό την  τη χρονική ευθυγράμμιση με την προθεσμία για ενσωμάτωση που προέβλεπε η Οδηγία (άρθρο 54).

Με τον νέο νόμο  εισάγονται νομοθετικοί ορισμοί και συγκεκριμένα : 1) του εθνικού σήματος, 2) του σήματος της Ε.Ε, 3) του Διεθνούς σήματος, 4) της διεθνούς καταχώρησης, 5) του Διεθνούς Μητρώου, 6) της Διεύθυνσης Σημάτων, 7) των Ελεγκτών, 8) των Ερευνητών,9) των καταχωρητών,10)  της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, 11) του Μητρώου σημάτων ή απλού Μητρώου, 12) της δήλωσης κατάθεσης σήματος, 13) της Καταχώρησης,14) της Διεκδίκησης Διεθνούς Προτεραιότητας ή Διεκδίκησης Προτεραιότητας ή δικαίωμα Προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων 1883 -ν. 213/1975 -ή μια διεθνής καταχώριση σύμφωνα με τα άρθρα 3, και 4 του Διεθνούς Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης του 1989.       Περαιτέρω με τον νέο νόμο  διευρύνονται  πλέον τα σήματα που δύναται να κατατεθούν με την εισαγωγή του  θεσμού  του  «σήματος πιστοποίησης». Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή μορφη σημάτων λόγω της αναγκης  κατοχύρωσης νέων μορφών σημάτων  (λ.χ . σημάτων ήχου,  χρώματος,  (3D )τρισδιάστατου σχήματος ,οσμής με τον νέο νόμο παύει να υφίσταται η προϋπόθεση της γραφικής αναπαράστασης. διευρύνει τα είδη σημάτων που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο κατάθεσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται ρητά το σήμα θέσης, το σήμα κίνησης, το οπτικοακουστικό και το ολογραμμικό σήμα (άρθρο 2§4 στ. δ’, η-ι) αλλά και κάθε άλλο είδος σήματος το οποίο δύναται να αναπαρίσταται κατά τρόπο που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του (άρθρο 2§ 2 και 5)

Στο  άρθρο 2 του νόμου αναφέρονται οι δυνατές μορφές αναπαράστασης ενός σήματος. Η αναπαρασταση δυναται να έχει τις ακόλουθες μορφές (παρ.4): α) λεκτικού σήματος, β) απεικονιστικού σήματος, γ) σήματος τρισδιάστατου σχήματος, δ) σήματος θέσης, ε) σήματος μοτίβου, στ) σήματος χρώματος, ζ) σήματος κίνησης, στ) ηχητικού σήματος,  η) ολογραφικού σήματος και θ) οπτικοακουστικού σήματος. Εάν υφίσταται απόκλιση της αναπαράστασης ενός σήματος σε σχέση με την περιγραφή που ενδεχομένως το συνοδεύει, θα υπερισχύει η τελευταία.

Δυνάμει δε του άρθρου  5 παρ.5 ο ερευνητής της διεύθυνσης σημάτων, εντοπίζει τα κατά την κρίση του σημεία τα οποία φέρουν ομοιότητες με προγενέστερα σήματα και υποχρεούται να ενημερώσει τον δικαιούχο του προγενέστερου σήματος με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι εξακολουθούν και φέρουν ευθύνη να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων, προκειμένου να προχωρήσουν στην άσκηση  Ανακοπής κατά της απόφασης του ελεγκτή που κάνει δεκτή τη δήλωση καταχώρησης. Δυνάμει δε του  άρθρου  25 κατά́ της απόφασης του Εξεταστή́ της Διεύθυνσης Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή της τελεσίδικης απόφασης των διοικητικών δικαστηρίων που έκαναν κατά́ περίπτωση δεκτή́ τη δήλωση κατάθεσης σήματος μπορεί́ να ασκηθεί ανακοπή́ μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών που αρχίζει από́ την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης στον διαδικτυακό́ τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το λόγο ότι η καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου 4 ή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5.

Τέλος όποιος χρησιμοποιεί σήμα κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων και χωρίς τη συναίνεση του πραγματικού δικαιούχου, δύναται να χρησιμοποιήσει ένα από τα ένδικα βοηθήματα που του παρέχει ο νόμος και να ζητήσει την άρση της προσβολής και της παράλειψης στο μέλλον. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ.12 και 47 παρ. 4 στ. γ’, ο εναγόμενος για προσβολή σήματος μπορεί να ασκήσει ανταγωγή με αίτημα την έκπτωση ή την ακυρότητα του σήματος στο οποίο στηρίζεται η αγωγή, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν δυνατό στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας ενώπιον ΔΕΣ (βλ. άρ. 158 παρ. 1 και 162 Ν. 4072/2012) Αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο ανεξαρτήτως αξίας του αντικειμένου της διαφοράς. Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο εισάγονται υποθέσεις στις οποίες σωρεύονται αξιώσεις για αθέμιτο ανταγωνισμό́ ή προσβολή́ διακριτικών γνωρισμάτων (άρθρα 1 και 13 του ν. 146/1914).Δυνάμει δε του άρθρου 42 του νέου νόμου υπάρχει η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων το δε αίτημα για απόδειξη της χρήσης υποβάλλεται προφορικά́ κατά τη συζήτηση. Βέβαια ως γνωστόν ο δικαιούχος  δύναται να καταθέσει και αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης   ή  προσωρινής απόδοσης των εμπορευμάτων που φέρουν σημείο του προσβαλλόμενου σήματος. Δυνάμει του άρθρου 31 προβλέπεται ρητα η υπαγωγη στην διαδικασία διαμεσολάβησης. Μετά την κατάθεση ανακοπής ή αίτησης έκπτωσης, ακυρότητας ή παρέμβασης ενώπιον της ΔΕΣ μπορούν τα μέρη να καταθέσουν στην Διεύθυνση Σημάτων αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, η οποία και αναστέλλει τη διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Προβλέπεται δε αλλαγή στο καταβαλλόμενο ποσό για κατάθεσης σήματος. Αυξάνεται κατά 10€ το τέλος έγχαρτης κατάθεσης εθνικού σήματος (από 110 σε 120 €) και μειώνεται κατά 10€ το τέλος ηλεκτρονικής κατάθεσης (από 110€ σε 100€)Αντίστοιχα, αυξάνεται κατά 20€ το τέλος παράτασης προστασίας σήματος που υποβάλλεται έγχαρτα (από 90 € σε 110€). Περαιτέρω, αυξάνεται το τέλος κατάθεσης σήματος από μετατροπή σήματος της ΕΕ ή διεθνούς ή από διαίρεση, ενώ δεν προβλέπεται στον νόμο τέλος για την αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή κατοικίας ή έδρας, για την έγγραφή περιορισμών του δικαιώματος στο σήμα ή για τη διαβίβαση αίτησης σήματος της ΕΕ (άρθρο 87§1), σε αντιθεση με την πρόβλεψη του προγενέστερου νόμου (άρ. 179 ν. 4072/2012).