Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αίτηση αποποίησης  κληρονομιάς από ανήλικο στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του ανήλικου:  

 

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κληρονομούμενου

2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του .
3.Πιστοποιητικο εγγυτέρων συγγενών του κληρονομούμενου

4. Αποποίηση γονέα, εφόσον πρόκειται για επακολουθούσα αποποίηση ανήλικου.. 5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6.Δημοσιευθείσα διαθήκη (εφόσον υπάρχει).

7. Έγραφα δανειστών κληρονομούμενου από τα οποία προκύπτουν οι οφειλές,

8. Ε9 κληρονομούμενου.

9. Σε περίπτωση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ βεβαιώσεις οφειλών σε αυτά.

10. Αίτηση αποποίησης ανηλίκου απευθυνόμενη στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του ανήλικου.