Οι διατάξεις των άρθρων 1486 επ του ΑΚ, που ρυθμίζουν την υποχρέωση διατροφής αποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Δεν αποκλείεται όμως η συμφωνία των γονέων για το ύψος της διατροφής.Η εγκυρότητα όμως της σχετικής συμφωνίας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν περιέχει ολική ή μερική παραίτηση από τη δικαιούμενη διατροφή για το μέλλονκαθώς δυνάμει της διάταξης του  εδαφίου α  του άρθρου 1499 εδ. α` ΑΚ, παραίτηση από τη διατροφή για το μέλλον δεν ισχύει. Συνεπώς μια τέτοια συμφωνία είναι άκυρη και δεν δεσμεύει το δικαιούχο.

Συγκεκριμένα σχετικά με την διατροφή την οφειλόμενη  σε ανήλικο τέκνο από τους γονείς του ορίζεται στο άρθρο 1497 του ΑΚ ότι οι γονείς έχουν δικαίωμα να καθορίσουν τον τρόπο και τα χρονικά διαστήματα που θα προκαταβάλλεται η διατροφή. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν  είναι έγκυρη η παραίτηση από το δικαίωμα της διατροφής  του τέκνου.