ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε.) που συστηθήκαν μετά την 4-4-2011

(Άρθρα 2, 9, 10, 15 ν. 3419/2005, όπως ισχύει τροποιηθείς με ν. 3853/2010)

 

Η νομιμοποίηση κάθε τροποποίησης καταστατικού των Εταιρειών που συστήθηκαν μετά την 4-4-2011και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής τους (είτε μέσω ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ, είτε μέσω ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.), γίνεται με την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. (μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων), στις οποίες πρέπει να υποβληθούν τα, κατά περίπτωση, κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση   
  2. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00 € (Καταβάλλεται στο Ε.Ε.Α., με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών).
  3. Ακριβή αντίγραφα ταυτοτήτων ή διαβατηρίων (μόνο σε περιπτώσεις αλλαγών και τυχόν εισόδου νέων εταίρων / νομίμων εκπροσώπων / διαχειριστών των Εταιρειών)

Σημείωση: Για τους Νομίμους Εκπροσώπους των Α.Ε. (μέλη Δ.Σ. κ.λ.π., που τις δεσμεύουν με την υπογραφή τους), τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και τους Ομορρύθμους Εταίρους και τους Διαχειριστές των (Ο.Ε. και Ε.Ε.), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής, ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Μέλη Δ.Σ. Α.Ε.

  1. Εξουσιοδοτήσεις όλων των νέων εταίρων/ νομίμων εκπροσώπων/ διαχειριστών των εταιρειών με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
  2. Σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε.:

5.1.      Τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης, το οποίο πρέπει να είναι:

Για τις Ε.Π.Ε. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό και

για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. κωδικοποιημένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Σημειώνεται ότι: Το τροποποιημένο καταστατικό, πριν από την υποβολή του στην  Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., (όπου υποβάλλεται σε τέσσερα αντίγραφα (τουλάχιστον) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή αρχείου κειμένου .doc), θα πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί:

α)     Από το οικείο Επιμελητήριο, για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (αν αλλάζει η επωνυμία ή / και ο Διακριτικός τίτλος)

β)     Από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου)

γ)     Από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς και Σωκράτους, Αθήνα) και

δ)     Από το Ταμείο Πρόνοιας Νομικών (Χαριλάου Τρικούπη και Ναυρίνου, Αθήνα)