Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης
μη εξυπηρετούμενων δανείων – Τροποποιήσεις
διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α` 94),
του ν. 3869/2010 (Α 130) και του ν. 4354/2015 (Α 176)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α` του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α` 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4346/2015
(Α` 152), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται
έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να
υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους,
επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.
3869/2010.»

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α` 130) διαγράφονται οι
λέξεις «που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α` 176) τροποποιείται ως
ακολούθως:

«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές
δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και
τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα
Α124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η
Μαρτίου 2016».

4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α` 130) οι λέξεις «μέχρι ένα (1)
μήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι δύο (2) μήνες».