Έννοια διάστασης κατά το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα

Οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση όταν είτε ζουν χωριστά με πρόθεση διάσπασης της μεταξύ τους συμβίωσης, είτε αν και κατοικούν στην κοινή τους οικογενειακή στέγη τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο συζύγων να έχει την ψυχική διάθεση να απέχει από την έγγαμη συμβίωση και πλέον δεν συμπεριφέρεται ως σύζυγος , με αποτέλεσμα να διακόπτεται ο ψυχικός δεσμός μεταξύ των συζύγων με αποτέλεσμα την απομάκρυνση αυτών.

Πότε και πώς επέρχεται η λύση του γάμου στο διαζύγιο με διετή διάσταση;

Στο άρθρο 1439 παρ.3 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς για δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί με δικαστική απόφαση, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος και ότι η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής. Η συμπλήρωση του χρόνου δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων.

Αρμοδιότητα Δικαστηρίου

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίστηκε η δικαιοπραξία ή όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή εισάγοντας στα πλαίσια αυτά ειδική συντρέχουσα δωσιδικία από το άρθρο 33 ΚΠολΔικ, η οποία συντρέχει παράλληλα με την γενική συντρέχουσα δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου, η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 22 ΚΠολΔικ.