ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ:

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 3 παρ.1,2 και 110 παρ.1 του ν. 4055/2012 με τίτλο “για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής”, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 2-4- 2012, καταργήθηκε η διαδικασία των δύο συζητήσεων ως προαπαιτούμενο για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Σήμερα το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται κατόπιν κατάθεσης αίτησης κατά την οποία προσδιορίζεται δικάσιμος, η οποία είναι ΜΟΝΟ ΜΙΑ,  για την εκδίκαση της υποθέσεως  ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Επί της  ως άνω αίτησης εκδίδεται δικαστική απόφαση  σε χρονικό διάστημα περίπου δύο-τριών μηνών μετά  την ορισθείσα δικάσιμο.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πλέον  μειώθηκε ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας του γάμου, που απαιτείται προκειμένου οι σύζυγοι να μπορούν να ζητήσουν συναινετικό διαζύγιο, από έναν χρόνο  που απαιτείτο δυνάμει του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος σε έξι μήνες.

Απαιτείται επιπρόσθετα ιδιωτική συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του μεταξύ τους γάμου. Στην περίπτωση  δε που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά , όπως ίσχυε και παλαιότερα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι προαιρετικά μπορεί να ρυθμιστεί και η διατροφή του τέκνου με το νέο καθεστώς στο εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό.

 

Η δε απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Μονομελούς Πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί σύμφωνα με τον νέο νόμο ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ, το οποίο σημαίνει ότι ισχύει ως δικαστική απόφαση.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

I.            Ληξιαρχική πράξη γάμου.

II.            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

III.            Έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου μεταξύ των συζύγων και στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται κι έγγραφη συμφωνία που να ρυθμίζει την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή τους (προαιρετικά).

IV.            Απουσία των διαδίκων απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκδιδόμενο κατά τον τελευταίο μήνα πριν τη δικάσιμο.

V.            Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους.