ΑΙΤΗΣΗ

(για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010)

 

Προσωπικά στοιχεία αιτούντος

Ονοματεπώνυμο:
Όνομα πατρός:
Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):

 

Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.:
Επάγγελμα:
Έτος γεννήσεως:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Φαξ/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Συνδράμων φορέας ή πληρεξούσιος δικηγόρος:

 

 

 

Υποβάλλω την παρούσα αίτηση προς τους πιστωτές μου, προκειμένου να επιτευχθεί εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών μου προς αυτούς, καθώς βρίσκομαι σε μόνιμη αδυναμία να αποπληρώσω τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρω παρακάτω είναι αληθή.

 

 

Α. Οικογενειακή κατάσταση

άγαμος  □  έγγαμος  □   διαζευγμένος  □  σε διάσταση  □  σε χηρεία   □    άλλο  □ ……

προστατευόμενα μέλη:    κανένα   □   ναι   □ αριθμός  …… 

 

 

  Β.  Προσωπική και εργασιακή κατάσταση (διευκρινίσεις, εφόσον κρίνονται χρήσιμες από τον οφειλέτη)  

 

 

 

 

     Γ. Οικονομική κατάσταση

α. Εισοδήματα (από κάθε πηγή)

μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα:  …………..

μέσο μηνιαίο εισόδημα συζύγου: …………..

β. Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης οικογένειας: …………………………………..
γ. Περιουσιακά στοιχεία
 

γ.1 ιδιόκτητη κύρια κατοικία ή άλλη μοναδική κατοικία

  όχι  □                           ναι    □
Περιγραφή (τοποθεσία, έκταση, είδος και ποσοστό δικαιώματος, εκτιμώμενη εμπορική αξία):

 

 

 

γ.2 άλλα ακίνητα (τοποθεσία, έκταση ,είδος και ποσοστό δικαιώματος, εκτιμώμενη εμπορική αξία)

1. 
2. 
3. 
  
  
….. 
 

γ.3 κινητά και άυλες αξίες

 ΌχιΝαιΠεριγραφήΑξία
 

Καταθέσεις

  
 

 

Οχήματα

 

 

  
 

Μετοχές, μερίσματα, ομόλογα,  συμμετοχές σε εταιρείες κλπ

 

 

  
 

 

Απαιτήσεις έναντι τρίτων

 

 

 

  
 

 

Άλλα κινητά αξίας

 

 

  

 

Δ. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων

 

 

 

α/α

 

πιστωτής

(όνομα/επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνο)

 

αιτία απαίτησης

 

(στεγαστικό/

καταναλωτικό δάνειο,

πιστωτική κάρτα άλλο είδος συναλλαγής)

 

συνολική

απαίτηση

 

κεφάλαιο

 

τόκοι

έως

(ημερομηνία)

……..

 

 

έξοδα

 

είδος εξασφάλισης

(υποθήκη, προσημείωση κ.α.)

 

 

 

       
        
  

 

 

      
  

 

 

      
  

 

 

      
  

 

 

       
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

        
         
 

 

 

 

        
 

 

α/α

 

πιστωτής

(όνομα/επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνο)

 

αιτία απαίτησης

 

(στεγαστικό/

καταναλωτικό δάνειο,

πιστωτική κάρτα άλλο είδος συναλλαγής)

 

συνολική

απαίτηση

 

κεφάλαιο

 

τόκοι

έως

(ημερομηνία)

……..

 

 

έξοδα

 

είδος εξασφάλισης

(υποθήκη, προσημείωση κ.α.)

 

 

 

       
        
  

 

 

      
  

 

 

      
  

 

 

      
  

 

 

       
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

        

 

 

Ε. Προτεινόμενος συμβιβασμός

1    Συμβιβασμός με καταβολές σε σταθερές  δόσεις 

σχέδιο  συμβιβασμού 1

2.    Συμβιβασμός με καταβολές σε ευέλικτες δόσεις 

σχέδιο  συμβιβασμού 2

3.    Συμβιβασμός με εφάπαξ καταβολή                                                                          

σχέδιο  συμβιβασμού  3

4.    Συνδυασμός των ανωτέρω 

σχέδιο  συμβιβασμού 4

5.    Άλλο είδος συμβιβασμού 

σχέδιο  συμβιβασμού 5

 

Προτείνω στους παραπάνω πιστωτές μου το επισυναπτόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου.

 

Επιθυμώ να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας μου η κύρια/μοναδική κατοικία μου και αυτό το έχω λάβει υπόψη στην παραπάνω πρότασή μου

Ναι  □        Όχι    □

 

Καλώ τους πιστωτές μου να μου γνωστοποιήσουν την απάντησή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

 

     Στ. Επεξηγήσεις επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών μου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

……………..…………..

Ο αιτών/ούσα