ΑΙΤΗΣΗ

 χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών

 Προς:

 

 

Όνομα:

Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Α.Φ.Μ.:

Δ/νση κατοικίας:

Τηλ. επικοινωνίας:

 

Παρακαλώ, όπως εντός πέντε εργάσιμων ημερών, μου παραδώσετε, χωρίς επιβάρυνσή μου, αναλυτική κατάσταση των οφειλών μου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, που  προκύπτουν από[1] :

 1………………………………………….

…………………………………………

 2. …………………………………………

…………………………………………

 3. …………………………………………

………………………………………….

 

 

4. ………………………………………….

………………………………………….

 και από κάθε άλλη  αιτία η  οποία δε συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω.

Υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω υποχρέωση προβλέπεται ρητά και στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3869/2010.

 

                  (τόπος)             (ημερομηνία)

……….., …………………..

Ο/Η αιτών/ούσα.

 

 


[1] Συμπληρώνεται προς διευκόλυνση του πιστωτή ο αριθμός, το έτος και η αιτία της σύμβασης (π.χ. στεγαστικό δάνειο, καταναλωτικό δάνειο, σύμβαση πίστωσης κ.α.)