Η αποποίηση της κληρονομιάς γίνεται με δήλωση του κληρονόμου στη Γραμματεία του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδικείου ,στην περιφέρεια του οποίου είχε την κατοικία ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος. Η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς είναι τέσσερις (4) μήνες από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου της κληρονομιάς. Η τετράμηνη προθεσμία παρατείνεται και γίνεται ένα (1) έτος σε περίπτωση που ο κληρονόμος ήταν κάτοικος εξωτερικού ή σε περίπτωση που η επαγωγή της κληρονομιάς έγινε όσο ο κληρονόμος κατοικούσε στην αλλοδαπή.