ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

   ΑΙΤΗΣΗ                           

Της ......................................, κατοίκου Γαβριαδίων Ιερισσού Χαλκιδικής.

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.”, νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ.30 όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται.

                                       Θεσσαλονίκη 16.01.2012

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ:

Είμαι ιδιοκτήτρια μίας παραθεριστικής κατοικίας στα Γαβριάδια Ιερισσού, οικισμός Ναυτίλου, 
δομημένης επιφάνειας 67 τ.μ., η οποία χρησιμοποιείται από την οικογένεια μου για σκοπούς 
αναψυχής τόσο τους καλοκαιρινούς όσο και τους χειμερινούς μήνες. 

Στις 17/10/2011 εκδόθηκε από την Δ.Ε.Η. ο λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος (αριθμός 
παροχής 2 25414610-01 1) της ανωτέρω οικίας μας επ’ ονόματι μου, συνολικού ποσού 286,00 
ευρώ (βλ. σχετικό 1) για το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπών τελών. Επίσης στον ως 
άνω λογαριασμό της ΔΕΗ περιλαμβανόταν και το ποσό των 241,20 ευρώ (ως ποσό α΄ δόσης) που 
αντιστοιχεί στο λεγόμενο “Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών 
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)” που θεσπίσθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α΄/03-10-2011). Κατά 
του λογαριασμού αυτού κατέθεσα στην Δ.Ε.Η. Αίτηση Θεραπείας στις 16.12.2011, η οποία έλαβε 
αριθμό Πρωτοκόλλου 12866 (βλ. σχετ.2), ενώ την ίδια αίτηση κατέθεσα και ενώπιον του Δήμου 
Αριστοτέλη στις 23.11.2012, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 38797 (βλ. σχετ.3). Ωστόσο επί 
των αιτήσεων μου αυτών μέχρι και σήμερα ουδεμία απάντηση έλαβα, ενώ στις 20.12.2011 η καθής 
εξέδωσε τον υπ. αρ 

ΙΙ. Επειδή το ύψος του “Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών 
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)” μέσω του προαναφερομένου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος (αριθμός 
παροχής 2 25414610-01 1) της ανωτέρω οικίας μου, ποσού 241,20 ευρώ είναι προφανώς 
εσφαλμένο, υπέρογκο, μη έχον καμία σχέση με την πραγματικότητα και σε κάθε περίπτωση 
εντόνως αμφισβητούμενο από εμένα , αφού έχει εκδοθεί κατόπιν αυταπόδεκτων λαθών, τα οποία 
προκύπτουν από δημόσια έγγραφα, με συνέπεια ο λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος της 
ανωτέρω οικίας μας, συνολικού ποσού 286,00 ευρώ να είναι δυσβάσταχτος για εμένα και να 
αδυνατώ να τον εξοφλήσω.

Ειδικότερα η χρέωση του ως άνω Τέλους (241,20 ευρώ) στο λογαριασμό της ΔΕΗ είναι απίστευτα 
διογκωμένος και προφανώς εσφαλμένος για τους εξής λόγους:

1. Έχει γίνει χρέωση επί διπλασίων τετραγωνικών μέτρων επειδή το ακίνητο μας ανήκει στα εκτός 
σχεδίου κτίσματα.

Για την ορθότερη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 
1211/13-10-11, ΦΕΚ-2298 Β/13-10-11, απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών:
«Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας για: α) την είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους 
ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του 
ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από 
τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών 
κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους σε περίπτωση μη 
συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής και δ) την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 
6, 7, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 καθώς και των προϋποθέσεων επιστροφής του 
ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το έτος 2011».

Στο άρθρο 1 αυτής ορίζεται ότι:

Το ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των 
ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών επί το συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην 
τιμή ζώνης του ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα 
του ακινήτου, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.
Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., τα στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδοτούμενη δομημένη 
επιφάνεια, δηλαδή το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύφος της τιμής ζώνης και η 
παλαιότητα του ακινήτου, λαμβάνονται υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί, σύμφωνα με τα 
στοιχεία των δήμων.

Στις περιπτώσεις που τα τετραγωνικά μέτρα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 
τέλους αυτού είναι υπερδιπλάσια των μεγαλύτερων εκ των τετραγωνικών μέτρων που 
αναγράφονται στα δημοτικά τέλη και στο δημοτικό φόρο, τότε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. υπολογίζεται βάσει 
των τετραγωνικών μέτρων που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται όταν τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη έχουν την τιμή 
μηδέν (0).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δεύτερου εξ υμών Δήμου Αριστοτέλη προκειμένου να προσδιορίσουν 
την επιφάνεια των ακινήτων που υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο 
συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2130/93 (Φ.Ε.Κ. 62/τεύχος Ά) όπου:

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο 
υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους 
περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή 
εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, β) Στα κάθε είδους 
κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών 
υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων 
(2.000) κατοίκων. Στην περίπτωση β’ για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από 
εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ’ όσον υφίσταται.

Κατόπιν των ανωτέρω διαλαμβανομένων, είναι επιτακτική ανάγκη να παραθέσουμε το σημαντικό 
ζήτημα που έχει ανακύψει αναφορικά με την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στους ιδιοκτήτες ακινήτων 
τα οποία βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών. Και τούτο 
διότι ο υπολογισμός του ειδικού αυτού τέλους στη βάση των πλασματικών τετραγωνικών μέτρων 
των ακίνητων αυτής της κατηγορίας (ο Δήμος υποχρεούται βάσει της προεκτεθείσας νομοθεσίας 
να επιβάλλει το αναλογούν ΤΑΠ σε έκταση διπλάσια από την πραγματική που καταλαμβάνουν τα 
κτίσματα) έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλεται ποσό διπλάσιο από αυτό που θα επιβαλλόταν αν για 
τον υπολογισμό λαμβάνονταν υπόψη τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ηλεκτροδοτούμενων 
δομημένων επιφανειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπόχρεοι να βαρύνονται με υπέρογκα ποσά, η 
καταβολή των οποίων σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται αδύνατη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
κατάσταση δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι σε περίπτωση μη καταβολής του έκτακτου ειδικού 
τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών εντός 40 ημερών από την έκδοση του 
λογαριασμού, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην 
έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο 
οποίος διακόπτει τη σύνδεση και δεν επαναχορηγεί το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την εξόφληση του 
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.

Επιπροσθέτως, τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα με την έννοια του όρου «δομημένη επιφάνεια». Στο 
όρθρο 1 της σχετικής απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι το ειδικό 
τέλος που προβλέπεται με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, επιβάλλεται 
στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση, δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που 
υπάγονται κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011, για το έτος 2011, στο τέλος ακίνητης περιουσίας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α ‘ 62), δηλαδή στα πάσης 
φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών 
κλπ. και στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή 
εκτός ορίων οικισμών. Η παραπομπή στο άρθρο αυτό έχει να κάνει με τις δύο κατηγορίες ακινήτων 
που υπόκεινται στο ειδικό και όχι στον τρόπο υπολογισμού αυτού για τα εκτός σχεδίου. Η 
επεξήγηση που παρατίθεται στο νόμο 2130/93, παρ. 1 περ. β, ότι για τον υπολογισμό της αξίας 
λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της 
διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, αφορά διακριτά τον τρόπο 
υπολογισμού και επιβολής του ΤΑΠ που αποδίδεται στο δήμο με κάθε λογαριασμό κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος. Άλλωστε ξεκάθαρα αναφέρεται στο νόμο 4021/11 ο όρος «δομημένη».
Η παραθεριστική οικία μου βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, στην περιοχή Γαβριάδια Ιερισσού και 
όπως γνωρίζετε, ως ιδιοκτήτης πληρώνω για το νόμιμο ακίνητο μου (33,50 τ.μ. ανώγειο και 33,50 
τ.μ. πραγματικό υπόγειο) δημοτικά τέλη-δημοτικό φόρο, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, για το 
σύνολο της δομημένης επιφάνειας, ήτοι 67 τ.μ. Αντίστοιχα πληρώνω Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ) για επιφάνεια κτίσματος διπλάσια της δομημένης, ήτοι 134 τ.μ., σύμφωνα με την παρ. 1β του 
άρθρου 24 του Ν. 2130/93 (ΦΕΚ62 Α’).

Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση τα πραγματικά μέτρα του ακινήτου μας είναι 67,00 τ.μ., ο 
ορθός υπολογισμός θα έπρεπε να είναι 67 τ.μ. Χ 1,20 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 3,00 ευρώ = 
241,20 ευρώ και όχι το εσφαλμένο 482,40 ευρώ. 

Καταλογίσθηκε δηλαδή ΕΕΤΗΔΕ για 134 Μ2 (αντικανονικά), αντί του ορθού (67 Μ2 ) (επιφάνεια, 
δηλαδή διπλάσια).

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα 
του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Η 
προσωπικότητα συνιστά το πλέγμα των αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση ενός προσώπου, με 
το οποίο αυτά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Δηλαδή περιλαμβάνεται σε αυτήν κάθε στοιχείο 
που αποτελεί τη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου.
Προστατευόμενα αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα είναι ενδεικτικά: α`) η ζωή, υγεία, 
σωματική ακεραιότητα, β`) η ψυχική υγεία, ο συναισθηματικός κόσμος, γ`) η εξωτερική τιμή, δ`) 
η ελευθερία, ε`) το άσυλο της κατοικίας, στ`) το απόρρητο για τον ιδιωτικό ή το δημόσιο βίο του 
προσώπου, ζ`) η εικόνα του προσώπου. Ειδικότερα, η εξωτερική τιμή αντικατοπτρίζεται στην 
αντίληψη και στην εκτίμηση που έχουν οι άλλοι για το άτομο. Για την παροχή προστασίας στο 
δικαίωμα προσωπικότητας σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, πρέπει να συντρέχουν 
ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η παράνομη προσβολή από τρίτον, ενώ δεν απαιτείται υπαιτιότητα 
του προσβάλλοντος, με εξαίρεση την αξίωση αποζημίωσης, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις 
περί αδικοπραξιών. Προσβολή της προσωπικότητας υφίσταται σε κάθε περίπτωση μειωτικής 
επέμβασης στη σφαίρα της από τρίτον, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα αγαθά που τη συνθέτουν, 
με την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει, κατά το χρονικό σημείο της  προσβολής, σε 
μια ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ατομικότητας 
αυτού που βλάπτεται. Παράνομη είναι η προσβολή όταν η επέμβαση στην προσωπικότητα του 
άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο όμως είναι, 
από άποψη έννομης τάξης, μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά (ΑΠ 
1508/1988, ΕΕΝ 1989. 741, ΕφΑθ 2006/1993, ΑρχΝ 44.334, ΕφΑθ 105034/1986, ΕλλΔνη 28.1315, 
Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία-νομολογία αστικού κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 2001, σελ. 269, 
276). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200 ΑΚ, οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως 
απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Δηλαδή, σε περίπτωση 
διαφωνίας των μερών ως προς το αληθινό νόημα του περιεχομένου της σύμβασης, λαμβάνονται 
υπόψη οι κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ως καλή πίστη εννοείται η 
ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά την κρίση του χρηστού και 
συνετού ανθρώπου (με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις κρατούσες στην κοινωνία 
αντιλήψεις για τη σωστή συμπεριφορά).

Τα συναλλακτικά ήθη, που δεν αποτελούν αυτοτελή κανόνα δικαίου της ίδιας σημασίας με την 
καλή πίστη, αλλά λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συγκεκριμένου περιεχομένου της 
καλής πίστης, είναι οι συνηθισμένοι στις συναλλαγές τρόποι ενέργειας και λαμβάνονται υπόψη 
μόνον όταν δεν προσκρούουν στην κοινωνική ηθική, δηλαδή όταν είναι σύμφωνα με αυτήν ή 
ηθικώς ουδέτερα.

Κρίσιμες βέβαια είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες και δυνατότητες των μερών και, ειδικότερα, το 
νόημα που μπορεί να καταλογιστεί σε αμφότερα τα μέρη, με βάση τη δυνατότητα αντίληψης τους 
και την μεταξύ τους ευθύνη ως προς τη χρήση και κατανόηση της γλώσσας, δηλαδή θα ισχύσει το 
νόημα που ο δηλώσας δικαιούται να αναμένει ότι θα προσδοθεί από τον αποδέκτη, ή αλλιώς εκείνο 
που ο τελευταίος όφειλε και μπορούσε να αντιληφθεί. Κυρίως απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη η 
αληθινή βούληση του δηλούντος, δηλαδή το νόημα που προσδίδεται απ` αυτόν στη δήλωση, οι 
χρονικές, τοπικές και άλλες συνθήκες της δήλωσης και η φύση της δικαιοπραξίας (ΑΠ 1199/1986, 
ΕΕΝ 1987.428, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία – νομολογία αστικού κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 
2001, σελ. 842-843, Απ. Γεωργιάδη – Μιχ. Σταθόπουλου, Κατ` άρθρο ερμηνεία αστικού κώδικα, 
τόμος πρώτος, έκδοση 1978, σελ. 326-328). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η 
άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Η διάταξη αυτή 
έχει έντονο χαρακτήρα δημόσιας τάξης και ηθική και κοινωνική έννοια και αποσκοπεί στην 
εξισορρόπηση της αντίθεσης συμφερόντων και στην αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας 
που έχει διασαλευτεί. Η έννοια της καλής πίστης της διάταξης αυτής ταυτίζεται με αυτήν της 
διάταξης του άρθρου 200 ΑΚ που προαναφέρθηκε, ενώ ως χρηστά ήθη νοούνται οι αντιλήψεις περί 
ηθικής του χρηστού και εμφρόνως σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ολ.ΑΠ 33/1987, 
ΝοΒ 36.324). Επίσης, ο κοινωνικός σκοπός αναφέρεται στο γενικότερο συμφέρον του κοινωνικού 
συνόλου από την άσκηση του δικαιώματος και ο οικονομικός σκοπός στο οικονομικό συμφέρον 
του προσώπου που ασκεί το δικαίωμα (Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία – νομολογία αστικού κώδικα, 
τόμος πρώτος, έκδοση 2001, σελ. 1125, 1129-1130).

Επειδή εξαιτίας των ως άνω αυταπόδεικτων λαθών ως προς τον υπολογισμό του “Έκτακτου 
Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)” ο λογαριασμός 
κατανάλωσης ρεύματος καθίσταται εξαιρετικά υπέρογκος και αδυνατούμε να τον εξοφλήσουμε με 
συνέπεια να κινδυνεύει η οικία μας σε άμεση διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως αυτής από την 
αντίδικο και προς αποτροπή δημιουργίας ανεπανόρθωτης βλάβης τόσο σε εμάς όσο και στην 
ανήλικη θυγατέρα μας, δεδομένου ότι θα καθίσταται η διαβίωση μας πρακτικά αδύνατη στην εν 
λόγω οικία μας, με αποτελέσματα, εκτός των άλλων, την προσβολή της προσωπικότητας μας, 
προσβολή η οποία τυγχάνει παράνομη, καθόσον υποχρεούμεθα να πληρώσουμε υπέρογκη οφειλή, 
την οποία αδυνατούμε να καταβάλλουμε και η οποία είναι λανθασμένη, σε κάθε δε περίπτωση 
εντόνως αμφισβητούμενη, μη έχουσα δικαίωμα η αντίδικος να προβεί για το λόγο αυτό στη 
διακοπή της ηλεκτροδότησης της οικίας μας.

Επειδή η Δ.Ε.Η. σύμφωνα με το συμβόλαιο παροχής ρεύματος, που έχει υπογραφεί μεταξύ μας, έχει 
μεν το δικαίωμα να προσθέτει στους λογαριασμούς που εκδίδει και οποιαδήποτε άλλη οφειλή του 
καταναλωτή (π.χ. δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι, επίδικο ειδικό τέλος) και σε περίπτωση μη 
εξοφλήσεως του λογαριασμού από τον καταναλωτή να διακόπτει την παροχή του ηλεκτρικού 
ρεύματος προς αυτόν, πλην όμως ο όρος αυτός, ερμηνευόμενος όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού 
ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη προϋποθέτει οφειλή ορθά εκκαθαρισμένη και σε καμία 
περίπτωση εσφαλμένη, άλλως όχι εντόνως αμφισβητούμενη.

Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιτίας της αποδεδειγμένης αδυναμίας μου να εξοφλήσω τον 
υπέρογκο, δυσβάσταχτο και εσφαλμένο λογαριασμό της Δ.Ε.Η., η λήξη της προθεσμίας πληρωμής 
του οποίου είναι η 14-11-2011 με συνέπεια να κινδυνεύω ανά πάσα ώρα και στιγμή να γίνει 
διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως της οικίας μας, καθισταμένης βεβαίας πλέον (εάν συμβεί αυτό) της 
προσβολής της προσωπικότητας μου, δεδομένου ότι θα γίνει μειωτική επέμβαση στην σφαίρα 
αυτής από την αντίδικο, δηλαδή σε ορισμένα από τα αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα 
μας, όπως η υγεία μας, η σωματική μας ακεραιότητα, η εικόνα του προσώπου μας προς τους έξω, 
με συνέπεια η άμεση απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης της οικίας μας να προσβάλλει 
αυτονόητες εκδηλώσεις σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας μας, η δε απειλούμενη 
διακοπή της ηλεκτροδότησης της οικίας μας να είναι προφανώς ΠΑΡΑΝΟΜΗ αφού χωρίς δική μας 
υπαιτιότητα υποχρεούμαστε να εξοφλήσουμε έναν υπέρογκο, δυσβάσταχτο και προφανώς 
εσφαλμένο λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος της αντιδίκου.

Επειδή όλες οι συμβάσεις όπως και αυτή που με συνδέει με την αντίδικο πρέπει να ερμηνεύονται 
όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Ως καλή πίστη νοείται 
η ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά την κρίση του χρηστού και 
συνετού ανθρώπου και έτσι λοιπόν, ουδείς δύναται να μας υποχρεώσει να πληρώσουμε έναν 
υπέρογκο και δυσβάσταχτο για εμάς λογαριασμό, για τον οποίο και η ίδια η αντίδικος συνομολογεί 
ότι έχει εκδοθεί παρανόμως, παρατύπως και ότι σε κάθε περίπτωση είναι εσφαλμένος.

Επειδή τυχόν διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης της οικίας μας αποτελεί προφανή 
αντισυμβατική συμπεριφορά της αντιδίκου και σε κάθε περίπτωση η διακοπή της σύνδεσης 
ηλεκτροδότησης αποτελεί και προσβολή της προσωπικότητας μου, αφού προφανώς υπάρχει στην 
απειλούμενη αυτή διακοπή το στοιχείο του παρανόμου αυτής (δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση 
δεν οφείλω τον υπερόγκου ύψους λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος της αντιδίκου), 
αποτελουμένης της ενέργειας αυτής ενασκήσεως δικαιώματος μικρότερης σπουδαιότητας από το 
δικαίωμα μας και σε κάθε περίπτωση η απειλή της διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως της οικίας μας 
θα ασκηθεί καταχρηστικά, αφού υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη 
και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της αντιδίκου.

Επειδή από την πλευρά μου είμαι απόλυτα συνεπής και ήδη την 21-11-2011, κατέβάλα στην 
πρώτη εξ’ υμών ποσό 44,80 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην κατανάλωση του ρεύματος, 
δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ και Φ.Π.Α.

Επειδή ο δεύτερος εξ’ υμών Δήμος Αριστοτέλη, αρκείται στην χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων για 
το σύνολο των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, χωρίς δυστυχώς να δίδει καμμία διέξοδο στο 
πρόβλημα, ώστε να λύσει αποκαθιστώντας την πραγματικότητα. Λύση όμως δεν δίνεται και από 
την πρώτη εξ’ υμών ΔΕΗ.

Επειδή με βάση τη μεταξύ εμού και της πρώτης εξ’ υμών σύμβαση είμαι πελάτης της πρώτης εξ’ 
υμών εταιρίας. Όταν καταρτίσθηκαν συμβάσεις μεταξύ εμού και του οργανισμού σας,  σε κανένα 
σημείο της σύμβασης δεν αναφέρεται ότι υποχρεούνται οι συμβαλλόμενοι συνδρομητές να 
πληρώσουν ειδικό τέλος ακινήτων μέσω του οργανισμού σας.

Επομένως μη υφισταμένης ρητής μνείας περί τοιαύτης υποχρέωσής τους, δεν νομιμοποιείστε προς 
αναγκαστική είσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων, πολύ δε περισσότερο να προβείτε σε διακοπή 
του ρεύματος όταν προσφέρομαι στην πληρωμή μόνο του λογαριασμού της κατανάλωσης του 
ρεύματος όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. 

Με βάση το άρθρο 53 του ν. 4021/2011 και τη ΠΟΛ  1211/10-10-2011  (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-
2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η εταιρία σας,  υποχρεώνεται να 
διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που κάποιος πελάτης σας αρνηθεί την 
καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το οποίο θα καταγράφεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού 
ρεύματος, τον οποίο έχετε ήδη αποστείλει στα μέλη του οικισμού μας.

Επειδή αμφισβητούμε το λεγόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, ως 
άδικο, παράνομο και αντισυνταγματικό φόρο για τους κάτωθι αναφερόμενους νόμιμους και 
βάσιμους λόγους: 

α) Η επιβολή του νέου τέλους  ακίνητης περιουσίας συναρτάται με τις τιμές ζώνης  και την 
παλαιότητα των κτισμάτων, αλλά δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το πραγματικό εισόδημα του 
φορολογούμενου ιδιοκτήτη.   Ο φόρος για να είναι αναλογικός και συμβατός με το Σύνταγμά μας 
πρέπει να είναι ανάλογος με τη φοροδοτική ικανότητα του καθενός, κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του 
Συντάγματος. 

Ο παραπάνω αναφερόμενος νόμος παραβιάζει τα άρθρα 17 (παρ. 1) και 4 (παρ. 5) του 
Συντάγματος, καθώς, η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, κατά τις ως άνω διατάξεις του 
Συντάγματος, είναι νοητή εφόσον η περιουσία αυτή φέρει κάποια πρόσοδο. Όταν δηλαδή παράγει, 
αμέσως ή εμμέσως, κάποιο εισόδημα. Πρόκειται για μια μορφή δρομολογημένης δήμευσης της 
ατομικής ιδιοκτησίας, η οποία προσβάλλει ευθέως το Σύνταγμα.

β) Με τον παραπάνω νόμο και τη σχετική υπουργική απόφαση παραβιάζεται η αρχή της 
απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, δηλαδή της φορολογήσεως της ίδιας φορολογητέας ύλης 
για την ίδια αιτία.  Η επιβολή του νέου ειδικού τέλους ακινήτων αποτελεί δεύτερη φορολόγηση των 
ιδιοκτητών ακινήτων για την ίδια αιτία (επί της ουσίας δεύτερος φόρος ακίνητης περιουσίας), 
δεδομένου ότι ήδη οι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας, με αξία άνω των 200.000 Ευρώ, έχουν 
καταβάλει και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και μάλιστα για το ίδιο οικονομικό έτος (2011).   Η 
διπλή φορολόγηση αντίκειται και στο άρθρο 17 του Συντάγματός μας,  αλλά και στο Πρώτο 
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ που προστατεύουν την ιδιοκτησία και τα εν γένει περιουσιακά 
δικαιώματα του ατόμου.

γ) Με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: "ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του 
ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας". Η διάταξη αυτή, η οποία 
βρίσκεται στο Τμήμα Α΄ του πρώτου μέρους του Συντάγματος, που φέρει τον τίτλο "Μορφή του 
Πολιτεύματος", δεν θεσπίζει "ατομικό δικαίωμα", αλλά χαρακτηρίζει το δημοκρατικό μας 
πολίτευμα ως ανθρωποκεντρικό, με θεμέλιο την αξία του ανθρώπου. Ο σεβασμός της 
αναγορεύεται σε ύπατο κριτήριο της έκφρασης και δράσης των οργάνων της πολιτείας. Στην αξία 
του ανθρώπου περιλαμβάνεται πρωτίστως η ανθρώπινη προσωπικότητα ως εσωτερικό 
συναίσθημα τιμής και ως κοινωνική αναγνώριση υπόληψης. Με βάση τη διάταξη αυτή του άρθρου 
2,  που δεν αποτελεί απλή διακήρυξη, αλλά κανόνα δικαίου συνταγματικού επιπέδου, η πολιτεία, 
δηλαδή όλα τα πολιτειακά όργανα, οφείλουν όχι μόνο να "σέβονται" αλλά και να "προστατεύουν" 
την αξία αυτή (Ολ ΑΠ 40/1998).

Πρόκειται για μία θεμελιώδη συνταγματική διάταξη που εξαιρείται από τις υποκείμενες σε 
αναθεώρηση ή αναστολή διατάξεις (άρθρο 110 παρ. 1 και άρθρο 48 παρ. 1 του Συντάγματος).
Το τέλος ακινήτων αντίκειται στην αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του 
ανθρώπου: 

1)  Διότι υποβαθμίζει τον φορολογούμενο ιδιοκτήτη, ακόμη και τον άνεργο και τον οικονομικά 
ασθενέστερο, σε αντικείμενο επίτευξης «εκτάκτων» δημοσιονομικών στόχων για τη μείωση 
ελλειμμάτων.

2) Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε άτομα που αδυνατούν να καταβάλλουν τον φόρο  τους 
οδηγεί σε έσχατη εξαθλίωση και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την επιβίωσή τους (!). 

3) Ασκεί ένα είδος ψυχολογικής βίας και απειλής σε οικονομικά ασθενέστερα άτομα, τέτοια που δεν 
συνάδει με τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του Συντάγματός μας και τις δημοκρατικές 
παραδόσεις της χώρας μας. 

δ) Προσβολή της ελευθερίας των συναλλαγών και της οικονομικής ελευθερίας κατά το άρθρο 5 
 παρ. 1  και 106 του Συντάγματος.

Η επιβολή του φόρου ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων παραβιάζει 
τόσο το σύνταγμα όσο και τους όρους της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου που υπέγραψε η ανώνυμη 
εταιρεία με τον κάθε καταναλωτή.  Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν καθορίζουν ρητώς τις 
υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Δεν προκύπτει  λοιπόν καμία άλλη υποχρέωση για τους 
καταναλωτές πέραν της πληρωμής του κόστους του ρεύματος που κατανάλωσαν. Η ρύθμιση που 
θα επιβάλλει να πληρώσουμε οι καταναλωτές έναν φόρο σε τρίτο φορέα παραβιάζει αφενός τους 
όρους της μεταξύ μας σύμβασης και αφετέρου τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της 
ελευθερίας των συναλλαγών και την οικονομική ελευθερία.  Ακυρώνει συμβόλαια παροχής 
ηλεκτροδότησης του έχουν υπογράψει ιδιώτες καταναλωτές ακόμη και με 100% ιδιωτικές 
εταιρείες παροχής ηλεκτροδότησης.  Συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό στην οικονομική ελευθερία 
 κατά παράβαση και της αρχής της αναλογικότητας.

Με βάση την υπ΄ αριθ.  33/2002  απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το Κράτος δεν 
μπορεί με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση  να μεταβάλλει μονομερώς, να τροποποιήσει ή να 
ακυρώσεις έγκυρες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. 

ε)  Αντίθεση στην αρχή της νομιμότητας του φόρου. 

Το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζει: "Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται 
χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της 
περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο 
φόρος." Δυνάμει της ρύθμισης αυτής είναι αμφίβολης συνταγματικότητας μια διάταξη που ορίζει ότι 
η βάση υπολογισμού του φόρου δεν καθορίζεται από τον νόμο όπως αυτός θα εφαρμοστεί  από 
διοικητικές αρχές, αλλά θα καθοριστεί (ή έχει ήδη καθοριστεί) από την ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς 
προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Ο λόγος είναι απλός: η χρήση της μεθόδου υπολογισμού που 
ακολουθεί  η ΔΕΗ συνιστά σιωπηρή αλλά ξεκάθαρη εξουσιοδότηση προς νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου να καθορίσει το αντικείμενο του φόρου,  το οποίο παρέλειψε να προσδιορίσει με 
επάρκεια ο φορολογικός νομοθέτης. Η ρύθμιση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση μόνο με την 
ανωτέρω διάταξη που επιβάλλει να είναι καθορισμένο το αντικείμενο του φορου από τον νόμο, 
αλλά έρχεται σε μείζονα λόγω και με την απαγόρευση εξουσιοδότησης προς την διοίκηση, πολλώ 
δε μάλλον σε ιδιώτη, να καθορίσει ένα από τα στοιχεία του φόρου, και εν προκειμένω την βάση 
υπολογισμού που είναι η επιφάνεια του ακινήτου που θα φορολογηθεί.

Ο νόμος 2130/1993 στηρίζεται σε ένα τελείως διαφορετικό νομικό σύστημα φορολογίας: την 
επιβολή ανταποδοτικών τελών από ΟΤΑ. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δημοσιονομικών εσόδων 
επιτρέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση προς όργανα της διοίκησης (δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορούσε η ΔΕΗ να περιληφθεί σε αυτά). Όμως στα πλαίσια του συστήματος αυτού, οι διατάξεις 
ελέγχονται από πλευράς υπάρξεως ή όχι ανταποδοτικότητας.  Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης 
προσπαθεί να μεταφέρει την ευχέρεια της δυνατότητας καθορισμού του αντικειμένου του τέλους 
με εξουσιοδότηση, σε ένα τελείως διαφορετικό νομικό πλαίσιο στο οποίο δεν είναι ανεκτός 
συνταγματικά ο κατ' εξουσιοδότηση καθορισμός της βάσης του φόρου. 

στ) Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1934/1998 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, η Δ.Ε.Η.  ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και οι ιδιωτικές εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος, δε δικαιούνται να 
εισπράττουν φόρους και να διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε πελάτες τους, οι 
οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να καταβάλλουν το “τέλος ακινήτων”.   Σύμφωνα με το 
σκεπτικό της παραπάνω  απόφασης, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 
του Συντάγματος, η οποιαδήποτε ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου (όπως είναι η Δ.Ε.Η. και οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος). Τόσον η 
είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων, 
αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας (της εκτελεστικής)  εξουσίας, η οποία όμως  αποτελεί την 
κατ΄εξοχήν έκφραση κυριαρχίας του Κράτους και ασκείται μόνο από το Δημόσιο και τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Επειδή η καθής έχει υπερχρεώσει τον λογαριασμό της ΔΕΗ με το διπλάσιο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε από αυτό 
που αντιστοιχεί στα αναλογούντα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας μου.

Επειδή είμαι πελάτης της καθής η αίτηση, σχέση η οποία προσδιορίζεται από τη μεταξύ μας 
σύμβαση. 

Επειδή από τη μεταξύ εμού και της καθης η αίτηση σύμβαση - αίτηση παροχής ηλεκτροδότησης, 
δεν προκύπτει υποχρέωσή μου να πληρώνω το λεγόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος 
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. 

Επειδή ενδέχεται να αποφασίσουμε  να μην καταβάλλουμε  το έκτακτο ειδικό τέλος 
ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τους λόγους που ανωτέρω αναφέρουμε. 
Επειδή είμαι διατεθειμένη να πληρώσω το ποσό που εκπροσωπεί την αξία του ηλεκτρικού 
ρεύματος, πλέον ΦΠΑ, πλέον των δημοτικών τελών και των τελών ΕΡΤ.

Επειδή εάν, στην περίπτωση που δεν καταβάλω το ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων (ν. 
4021/2011) και η καθής προχωρήσει σε διακοπή του ηλεκτρικού μου ρεύματος, θα προκληθεί σε 
εμένα σοβαρή και ίσως και ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς υφίσταται κίνδυνος για την υγεία ή ακόμη 
και την ίδια τη ζωή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας μου.

ΙΙΙ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:

Επειδή λόγω των αλλεπάλληλων και συνεχόμενων φόρων που έχω πληρώσει τελευταία έχει ήδη 
εξαντληθεί η φοροδοτική μου ικανότητα, λαμβανομένων υπόψη και των μεγάλων περικοπών που 
έχει υποστεί το οικογενειακό μου. εισόδημα τα τελευταία 2 έτη.

Επειδή καταβάλω μηνιαίως ποσό ανώτερο των 2.000,00€ για στεγαστικά δάνεια αναφορικό με 
ακίνητο που έχουμε στην κυριότητα μας από κοινoύ με τη σύζυγό μου στη........ Αττικής και τα 
εισοδήματά μας ήδη δεν επαρκούν για να καλύψουν τις οφειλές μας έναντι των Τραπεζών. 

Επειδή έχω καταβάλει μέχρι σήμερα υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κάλυψη των όποιων 
υποχρεώσεων μου προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, αλλά και τις ανάγκες της οικογένειάς μου, με 
αποτέλεσμα να έχουν ήδη προ πολλού εξαντληθεί τα όρια των δυνατοτήτων μου. 

Επειδή αδυνατώ, λόγω σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας, να καταβάλλω το λεγόμενο Έκτακτο 
Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενης Επιφάνειας Ακινήτων, την προπεριγραφείσα δε οικονομική μου 
κατάσταση θα αποδείξω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας με μάρτυρες και έγγραφα.

Επειδή μεταξύ άλλων αναμένω το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενης Επιφάνειας Ακινήτων 
και για άλλα ακίνητα που διαθέτουμε με το σύζυγο μου στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα η 
επιβάρυνση μας από την εν λόγω φορολόγηση να μην περιορίζεται στο ανωτέρω ποσό.
Επειδή λόγω της οικονομικής μου αδυναμίας να καταβάλλω το Έκτακτο Ειδικά Τέλος 
Ηλεκτροδοτούμενης Επιφάνειας Ακινήτων επίκειται άμεσος κίνδυνος να διακοπεί π ηλεκτροδότηση 
στην οικία μου από την καθής η αίτηση μου ΔΕΗ καθώς σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 53 
παρ. 11 του Ν. 4021/2011 αν δεν καταβληθεί το τέλος ακινήτων, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του 
καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και 
δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος. 

Επειδή η διακοπή της ηλεκτροδότησης μου θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο την επιβίωση μου και την 
επιβίωση της οικογένειας μου καθώς η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καλύπτει τις βασικές βιοτικές 
μας ανάγκες (πλύσιμο, διατροφή, Θέρμανση κ.ά.) και ως εκ τούτου είναι απολύτως βέβαιο ότι θα 
οδηγηθούμε σε απόλυτη εξαθλίωση σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Επειδή επομένως υπάρχει συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως, δέον να διαταχθεί ως πρόσφορο 
ασφαλιστικό μέτρο για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως, η απαγόρευση της διακοπής της 
ηλεκτροδότησης, από την ΔΕΗ, της δομημένης επιφάνειας μου που αναφέρεται στο ιστορικό της 
παρούσας.

Επειδή η επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενης Επιφάνειας Ακινήτων 
αντίκειται σε θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος μας

Επειδή η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε άτομα που αδυνατούν να καταβάλλουν τον φόρο 
προσβάλλει ευθέως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που κατοχυρώνεται από το άρθρο 2 παρ. 1 του 
Συντάγματος.

Επειδή ο κανόνας της παραγράφου 4 του άρθρου 692 του ΚΠολΔ για ασφαλιστικά μέτρα δεν 
πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η 
διατήρηση υποχωρεί μόνο στις ακραίες εκείνες περιπτώσεις που πιθανολογείται κίνδυνος 
σημαντικής προσβολής της αξίας του ανθρώπου η οποία διασφαλίζεται συνταγματικώς (αρθρ. 2 
παρ. 1 του Συντάγματος) (βλ. ΜονΠρΑθ 16803/1982, Δ 14.54 περιουσιακών ζημιών (βλ. ΜΠρΑθ 
16803/82 Δ 14.54, ΜΠρΑθ 2139/81 ΝοΒ 29.733, ΕιρΡόδου 22/2007 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, 
ΜονΠΑΘ 13130/1997, ΕΔΠολ 1997.209, ΝοΒ 1987.323).

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Επειδή η ένδικη διαφορά με την αντίδικο ερείδεται σε μεταξύ μας σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
απόρροια της οποίας είναι και η ηλεκτροδότηση του άνω ακινήτου μου. Η δε αντίδικος έχει 
εξουσιοδοτηθεί στον υπολογισμό την είσπραξη του φόρου αυτού αλλά και την επιβολής της εξ 
αυτού κυρώσεως ούσα δε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η εξ' αυτής επικείμενη εντολή 
διακοπής της ηλεκτροδότησης εμπίπτει στη δωσιδικία των πολιτικών δικαστηρίων

Επειδή, ανεξάρτητα από την αδυναμία μου να καταβάλω τον εν λόγω φόρο, η αντίδικος δεν 
δικαιούται να εισπράττει φόρους ακόμα και αν επιτάσσεται με νόμο, καθ' όσον μια τέτοια 
εξουσιοδότηση υπολείπεται συνταγματικής νομιμότητος, τα δε Δικαστήρια της χώρας οφείλουν να 
μην λαμβάνουν υπόψιν νόμους που αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Επειδή ως εκ τούτου η αίτηση μου είναι καθόλα νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 
731 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, βάσιμη και αληθής.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας.

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η αίτηση μας.

Να διαταχθεί ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης, 
από την ΔΕΗ, της οικίας μου που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και

Με Προσωρινή Διαταγή του Δικαστηρίου Σας να διαταχθεί προσωρινά, και μέχρι την έκδοση 
απόφασης επί της παρούσας, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης, από την ΔΕΗ, της 
οικίας μας που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Να καταδικασθεί η καθής η αίτηση εταιρεία στη δικαστική μας δαπάνη.

					Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
					


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

   (άρθρο 691 παρ.2 ΚΠΔ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Καρτσιούνη Αικατερίνη, Πρωτοδίκης, την οποία όρισε η Πρόεδρος 
Πρωτοδικών .

Αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που ο πληρεξούσιος της αιτούσας 
προφορικά είπε: ΔΕΧΕΤΑΙ προσωρινή διαταγή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη διακοπή ηλεκτροδότησης του 
ακινήτου της αιτούσας μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης.

Ο / Η Δικαστής
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗ

					υπογραφή