ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

που υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίζει ο αιτών μαζί με την αίτηση για ρύθμιση των χρεών του κατά το Ν 3869/2010 ( υπερχρεωμένα νοικοκυριά):

α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος   .                  

β) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.

γ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών .

δ) πρόσφατο Ε9.   

ε) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή βεβαίωση ανεργίας /κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ.         

στ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.        

ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών.        

η) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.

θ) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων.      

ι) τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων του αιτούντος.       

ια) βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο,ΟΤΑ            .

ιβ) βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ιγ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

ιδ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και το Ε3 των τριών τελευταίων οικονομικών ετών λειτουργίας της εμπορικής δραστηριότητος (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος). 

ιε) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων.     

ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

ιζ ) σε περίπτωση εγγάμου τα παραπάνω έγγραφα και για την / τον  σύζυγο.          

ιη) φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.   

ιθ) πρόσφατη εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης από το taxis ( ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  / από το ¨δήλωση Ε9 ¨ή  ¨δηλώσεις περιουσιολογίου Ε9¨)  .